Kiedyśmedialnewazelin kiodzaoranej miedzy [...] – natalia(__ups – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest natalia(__ups.

Babciny przepis z pominięciem interpunkcji na powidła przedwyborcze

Kiedyś me­dial­ne wa­zelin ki od zaora­nej mie­dzy z ro­gacizną
skrzętnie no­towały kto w cza­sie wy­borów ma czel­ność za ko­tarą siedzieć
tyl­ko po aby w kon­sekwen­cji móc za­siąść w za­mian pos­połu
ja­ko zasłużeni kro­nikarze pośliz­go­wi czer­wo­ni na stołeczku wójta tudzież wo­jewo­dy
mocą gra­foma­ni z góry wy­kalig­ra­fowa­nej na pot­rze­by kil­ku­nas­tu ka­den­cji ciągu ku­moter­stwa w prog­ra­mie Fi­bonac­ciego
te­raz po­lityczna pop­rawność jest wska­zana w zamian
przy współudziale tzw jałowe­go do­rad­cy pro­ducen­ta wib­ra­tora
który jedną ręką ry­mowan­ki wier­szo klet­ki śledzi za­kuli­sowo
aby so­bie zas­karbić ra­zem z wyt­ryska­mi u wy­bor­cy pa­na wzwody
jed­nocześnie na wzór czu­jek w czar­nej sto­pie nieopo­dal koszar w Bie­szcza­dach mu­si trzy­mać wespół zespół wieniec dożyn­ko­wy z drwa­lem roz­pa­sanym ręką drugą

przed am­boną myśliw­ską
na ro­gu Woj­skiego
pod Te­limeną w do­tac­ji
na zwi­sie przy pod­wiązce
je­go

felieton • 13 września 2017, 16:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 23:45marka do­dał no­wy tek­st Mariusz E 

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co po­między na­mi, [...]

wczoraj, 21:51finder do­dał no­wy tek­st niszczy nas nie świat, [...]

wczoraj, 21:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:07tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:07Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Najgorsze dla człowieka, wyk­lucze­nie [...]

wczoraj, 21:05Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera