Kiedyśmedialnewazelin kiodzaoranej miedzy [...] – natalia(__ups – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest natalia(__ups.

Babciny przepis z pominięciem interpunkcji na powidła przedwyborcze

Kiedyś me­dial­ne wa­zelin ki od zaora­nej mie­dzy z ro­gacizną
skrzętnie no­towały kto w cza­sie wy­borów ma czel­ność za ko­tarą siedzieć
tyl­ko po aby w kon­sekwen­cji móc za­siąść w za­mian pos­połu
ja­ko zasłużeni kro­nikarze pośliz­go­wi czer­wo­ni na stołeczku wójta tudzież wo­jewo­dy
mocą gra­foma­ni z góry wy­kalig­ra­fowa­nej na pot­rze­by kil­ku­nas­tu ka­den­cji ciągu ku­moter­stwa w prog­ra­mie Fi­bonac­ciego
te­raz po­lityczna pop­rawność jest wska­zana w zamian
przy współudziale tzw jałowe­go do­rad­cy pro­ducen­ta wib­ra­tora
który jedną ręką ry­mowan­ki wier­szo klet­ki śledzi za­kuli­sowo
aby so­bie zas­karbić ra­zem z wyt­ryska­mi u wy­bor­cy pa­na wzwody
jed­nocześnie na wzór czu­jek w czar­nej sto­pie nieopo­dal koszar w Bie­szcza­dach mu­si trzy­mać wespół zespół wieniec dożyn­ko­wy z drwa­lem roz­pa­sanym ręką drugą

przed am­boną myśliw­ską
na ro­gu Woj­skiego
pod Te­limeną w do­tac­ji
na zwi­sie przy pod­wiązce
je­go

felieton • 13 września 2017, 16:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 23:50Yankes do­dał no­wy tek­st Dziękuję...  

wczoraj, 23:41Yankes sko­men­to­wał tek­st odchodzę

wczoraj, 23:28róż li­la sko­men­to­wał tek­st Byle człowiek był szlachet­ny, [...]

wczoraj, 23:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Kogo Bóg darzy wielką [...]

wczoraj, 23:18róż li­la sko­men­to­wał tek­st Śmiech jest naj­wier­niej­szym od­bi­ciem [...]

wczoraj, 23:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi nie wie­rzy [...]

wczoraj, 22:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Blue*

wczoraj, 22:49róż li­la sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

wczoraj, 22:42róż li­la sko­men­to­wał tek­st kot głod­ny pie­szczot up­ra­wia [...]

wczoraj, 22:28Aga250909 do­dał no­wy tek­st Oprogramowanie w kom­pu­terach i [...]