Kiedyś byłem życzliwy. Byłem [...] – Szczebel – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Szczebel.

Kiedyś byłem życzli­wy. Byłem też wier­ny. Przej­mo­wały mnie prob­le­my in­nych. Sta­wiałem swo­ja osobę zaw­sze na końcu. Bałem się ludzi pos­ta­wionych wyżej ode mnie. Po ośmiu la­tach życzli­wości zaczy­nam od­puszczać, bo mo­ja życzli­wość jest pa­mięta­na tyl­ko przez chwilę. Po sześciu la­tach wier­ności zos­tałem sam, a je­dyną troską ze stro­ny mych "przy­jaciół" jest mówienie in­nym nies­tworzo­nych his­to­rii o mnie. Roz­wiązy­wanie ludzkich prob­lemów już mnie męczy, gdyż nig­dy tak nap­rawdę nie usłyszałem szcze­rego "Dziękuję". Sta­wiając siebie na końcu spra­wiło, że mo­je zasługi były przy­pisy­wane in­nym. Bojąc się ludzi o większej władzy nie zauważyłem, że zaczęli oni mną po­miatać. Naj­wy­raźniej będę mu­siał obrócić mo­je życie o 180 stop­ni . . . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 stycznia 2011, 17:47

Zeszyt Inspirujące 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 05:45Whitename do­dał no­wy tek­st Najdalej w drodze te­mu, [...]

dzisiaj, 04:35Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 01:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 01:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 01:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st Największy szczyt jest na [...]

dzisiaj, 01:12Cambel do­dał no­wy tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 00:40Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:38William do­dał no­wy tek­st Największy szczyt jest na [...]

wczoraj, 23:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Idź-idź i już Nie [...]

wczoraj, 23:40Logos do­dał no­wy tek­st Po pew­nym cza­sie wspom­nienia [...]