Kiedyś byłem życzliwy. Byłem [...] – Szczebel – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Szczebel.

Kiedyś byłem życzli­wy. Byłem też wier­ny. Przej­mo­wały mnie prob­le­my in­nych. Sta­wiałem swo­ja osobę zaw­sze na końcu. Bałem się ludzi pos­ta­wionych wyżej ode mnie. Po ośmiu la­tach życzli­wości zaczy­nam od­puszczać, bo mo­ja życzli­wość jest pa­mięta­na tyl­ko przez chwilę. Po sześciu la­tach wier­ności zos­tałem sam, a je­dyną troską ze stro­ny mych "przy­jaciół" jest mówienie in­nym nies­tworzo­nych his­to­rii o mnie. Roz­wiązy­wanie ludzkich prob­lemów już mnie męczy, gdyż nig­dy tak nap­rawdę nie usłyszałem szcze­rego "Dziękuję". Sta­wiając siebie na końcu spra­wiło, że mo­je zasługi były przy­pisy­wane in­nym. Bojąc się ludzi o większej władzy nie zauważyłem, że zaczęli oni mną po­miatać. Naj­wy­raźniej będę mu­siał obrócić mo­je życie o 180 stop­ni . . . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 stycznia 2011, 17:47

Zeszyt Inspirujące 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.  

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie