Kiedy łącząnas lewe interesy choćby [...] – natalia(__ups – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest natalia(__ups.

Handel żywymi emocjami

Kiedy łączą nas le­we in­te­resy
choćby i te zza cmen­tarza
w lip­kach umoczonych
po sy­ryj­skim pry­musie na uczel­ni
mu­simy ludziom przed ka­merą
wcis­kać każdą bred­nię
aby na­dal trzy­mać się kur­czo­wo
ku­moter­stwa
Po­laków wyłapać w sieci nie da­wać im 500 plus niech in­ni na nich łożą
a ludziom wcis­kać kit o pra­cujących w przyszłości uchodźcach
Jas­ne niech so­bie zro­bią z Po­laków niewol­ników
Umo­wy o na­borze stu­dentów z Sy­rii mu­siały być oneg­daj prze­pełnione aż po brze­gi pucha­ru kruczkiem praw­nym ku­moter­stwa
sko­ro się do nich na­wiązu­je do tej po­ry wcis­kając ludziom niczym man­trę ich oneg­daj po­nagi­nane pod­sta­wy
Ileż mu­siał dos­tać od sy­ryj­skiego możnowład­cy ko­much je­den z dru­gim na le­wo do kie­sze­ni ne­potyz­mu wy­mien­nie
pod­czas przed­mioto­wej za­miany swoich zdol­nych ro­daków na sy­ryj­skich z królew­ski­mi ge­nami przyszłych ko­nowałów pow­sta­je nie ko­nie­cznie tyl­ko za­sad­nicze py­tanie , by­naj­mniej . 

felieton • 18 maja 2017, 09:54
Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 13:07Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 13:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jak można... Złapać ko­goś za [...]

dzisiaj, 13:01natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 12:59natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 12:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 12:58Żółty sko­men­to­wał tek­st Przestrzeń ubo­gich za­myka się [...]

dzisiaj, 12:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niedobrze, gdy człowiek od [...]

dzisiaj, 12:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st łatwo prze­widzieć przyszłość, gdy [...]

dzisiaj, 12:15ciemna_strona_dobra sko­men­to­wał tek­st ... i na­wet śmierć [...]