Kazdy ma jakis wybór.Każdy [...] – madz – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest madz.

Mr. Nobody

Kaz­dy ma ja­kis wybór.Każdy wybór po­ciąga za so­ba kon­sekwen­cje.I to, ja­kie one sa za­lezy od nas,bo wyb­ra­liśmy taką,a nie inną możli­wosc.Nie po­win­niśmy miec do ni­kogo pre­ten­sji, ze do­tyka­ja nas właśnie ta­kie kon­sekwen­cje.Nie po­win­nismy też nag­le od­puszczać gdy ogar­nia nas chwi­lowe zwątpienie, a co po­win­niśmy, to podążać tą drogą, którą ob­ra­liśmy.Ogar­niają nas wątpli­wości i roz­paczli­wie do­konu­jemy in­nych wy­borów ,sprzecznych z pier­wszym, który zdążył nas już w ja­kimś stop­niu uk­ształto­wać,tym sa­mym kom­pli­kujac so­bie życie.Jes­li więc do­konu­jemy pew­ne­go wy­boru mu­simy liczyc sie z je­go kon­sekwen­cja­mi i żyć z ni­mi, nie próbując od nich uciec.Żyć z ni­mi,bo to właśnie my jes­teśmy ich pośred­ni­mi twórca­mi.Do­kony­wanie jed­ne­go wy­boru spośród wielu możli­wych wy­maga od­wa­gi. Bo zaw­sze jest tak,ze uwzgled­niamy ko­gos w swoich wy­borach,wiec mu­simy liczyc sie z uczu­ciami dru­giego człowieka i być za niego od­po­wie­dzial­nym.I tym sa­mym liczyć się z tym,że życie jed­ne­go człowieka można zmienić na lep­sze lub gor­sze.

recenzja książki • 5 stycznia 2014, 11:44

Zeszyt teksty
tryryry 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zubr1970

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:37cyt.adela do­dał no­wy tek­st Biedactwo wewnętrzne

dzisiaj, 14:12Azja sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:41.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 13:40Moon G do­dał no­wy tek­st Vendetta

dzisiaj, 13:38.Rodia sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 13:03Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 12:50zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 12:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]