... Jest w moim [...] – annak – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest annak.

magiczny czas

"... Jest w moim kra­ju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pier­wszej gwiaz­dy wie­czor­nej na niebie,
ludzie gniaz­da wspólne­go łamią chleb Biblijny,
naj­tkliw­sze prze­kazując uczu­cia w tym chlebie..."

(C.K. Norwid)Jest ta­ki czas zi­mowy
gdzie w ser­cu kwit­nie ra­dość
nieza­leżnie od po­go­dy otoczo­ny magią

w po­wiet­rzu uno­si się fi­ne­zyj­nie
za­pach la­su przy­niesiony do do­mu
na sto­le ob­rus i opłatek śnieżno­biały

za­pat­rze­ni w niebo
wygląda­my pier­wszej gwiaz­dki

w ta­kim dniu
to nie czys­te ok­na ważne
ale ser­ce

czas zażeg­nać waśnie
by z no­wo na­rodzo­nym usiąść do stołu
gdzie cze­ka też pus­te miej­sce
dla Ciebie zbłąka­ny wędrow­czeOdtwórz
Sza­now­ni Cy­ta­to­wicze dzieląc się z Wa­mi tym oto opłat­kiem

http://www.chwilkawytchnienia.com/Boze_Narodzenie/Oplatek.htm

życzę Wam Wszys­tkim Świąt białych, pachnących choinką, skrzy­piących śniegiem pod bu­ta­mi, spędzo­nych w ciepłej rodzin­nej at­mos­ferze przy sta­ro­pol­skich kolędach, Świąt dających ra­dość i od­poczy­nek oraz nadzieję na No­wy 2o13 Rok, żeby był jeszcze lep­szy niż ten, co właśnie mi­ja...jeśli Ko­goś tu­taj słowem skrzyw­dziłam mówię Przep­raszam dziękując równocześnie za 18 wspólnie spędzo­nych miesięcy :)))**

wiersz
zebrał 55 fiszek • 18 grudnia 2012, 21:51

Zeszyt Poezja
wiersze 

Zeszyt Wiersze
To co ważne w życiu, i tak przeminie 

Zeszyt Dum spi­ro, spero
Dopóki żyję, mam nadzieję. 

Zeszyt Sub­telne dusze
pro­za w poezji 

Zeszyt Naj.-wiersze.
Co co ludziom gra w duszy. 

Zeszyt WIERSZE
Naj­lep­sze, naj­piękniej­sze, co suną jak obłoki 

Zeszyt LIRYKA
Urze­kająca ma­gia słowa 

Zeszyt Sa­mo życie
na­pisa­ne wierszem 

Zeszyt Wyjątkowe
wiersze 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń