Jako dziecko potrafiłam latać. Rozkładałam [...] – Pina92 – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Pina92.

***

Ja­ko dziec­ko pot­ra­fiłam latać.
Rozkładałam sze­roko ręce,
Na­bierałam w płuca powietrze,
Sta­wałam na szczy­cie schodów i…
Frunęłam w dół.

Później do­rośli wytłumaczy­li mi,
Że to prze­cież niemożliwe.
I mo­je skrzydła odpadły.

Ja­ko dziec­ko wie­rzyłam,
Że na końcu tęczy
Kras­no­lud­ki uk­ryły gar­nek ze złotem.
Nie raz wy­ruszyłam na je­go poszukiwanie.
Brodząc po ko­lana w błocie,
Przy­dep­tując pokrzywy,
Przes­ka­kując po ka­mieniach przez strumyki,
Pra­wie, jes­tem te­go pew­na, do­tarłam do skarbu.

Ale wte­dy do­rośli wytłumaczy­li mi,
Że tęcza to tyl­ko roz­szcze­pione światło,
Które na­wet nie do­ciera do ziemi.
I wówczas zro­zumiałam, że na darmo
Po­konałam tak wiele ki­lometrów.

Ja­ko dziec­ko mówiłam prawdę.
Za każdym ra­zem.
Cza­sem trudną, bo­lesną, nie do przełknięcia.

Później do­rośli po­kaza­li mi,
Że nie zaw­sze wypada,
Że nie zaw­sze się opłaca,
Że nie zaw­sze trzeba.
I zaczęłam kłamać.

Ja­ko dziec­ko nie wie­rzyłam w śmierć.
To sen.
Bab­cia śpi.
Jest zmęczona.
Cze­mu śpi tak długo?
Jest bar­dzo zmęczona.

Później do­rośli wytłumaczy­li mi,
Że ser­ce nie bi­je.
Że mózg nie pracuje.
Że bab­ci już nie ma.
I poz­nałam, czym jest śmierć. Końcem.

I tak nieopat­rznie, przez przypadek
Sa­ma stałam się dorosła.
Bez skrzydeł.
Bez skarbu.
Bez prawdy.
Za to z wid­mem nieu­chron­ne­go kresu.

I usiadłszy pew­ne­go dnia na owej do­rosłości skra­ju,
Po­padłam w refleksje.
A co jeśli nie la­tamy, bo od dziec­ka wma­wiają nam, że nie potrafimy?

Rozłóżmy skrzydła.
Szu­kaj­my skarbów.
Żyj­my w prawdzie.
A ko­niec sta­nie się je­dynie zwieńczeniem
Pełne­go życia.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 grudnia 2013, 15:30

Zeszyt Duszy nadpisanie
wgraj. 

Zeszyt Ulu­bione wiersze 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 02:24skorek sko­men­to­wał tek­st Ludzkie brze­gi.  

dzisiaj, 02:13skorek sko­men­to­wał tek­st Bug w kodzie - [...]

dzisiaj, 01:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st ZARAZA WE­GAŃSTWA

dzisiaj, 00:41fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 23:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st 6 roz­biór

wczoraj, 23:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st 25.07.2017r.  

wczoraj, 22:52LenaK sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje żad­ne, ogólne [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 22:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 22:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2