Internet taki był. Przypominał [...] – Janusz Leon Wiśniewski – zeszyty

W obecnej chwili w 41 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Janusz Leon Wiśniewski.

In­ternet ta­ki był. Przy­pomi­nał trochę kon­fesjo­nał, a roz­mo­wy - rodzaj gru­powej spo­wie­dzi. Cza­sami było się spo­wied­ni­kiem, cza­sami spo­wiada­nym. To czy­niła ta od­ległość i ta pew­ność, że zaw­sze można wy­ciągnąć wtyczkę z gniaz­dka.

cytat dnia z 11 lipca 2010 roku
zebrał 112 fiszek

Zeszyt In­spi­rujące cytaty
... 

Zeszyt ulubione
mo­je ulu­bione cy­taty lub ta­kie, które są szczególnie war­te uwa­gi według mnie 

Zeszyt undine
Ulu­bione cytaty 

Zeszyt Fajne
Faj­ne cytaty 

Zeszyt cytaty
zbiór ulu­bionych cytatów 

Zeszyt Blog
:) 

Zeszyt Piękność.
.. 

Zeszyt cytaty
cy­taty z książek 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt Wszystko
co mi się podoba. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]