- Gdzieś tam [...] – zamknięty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest zamknięty.

Rozmów z nieznajomymi ciąg dalszy...

- Gdzieś tam w środ­ku to jes­tem praw­dzi­wy ja. To co na zewnątrz to tyl­ko maska.
- Poz­wo­lisz że się nie zgodzę
Mas­ka, maską - ale pew­nie każdy ak­tor po­wie, że każda ro­la go zmienia. W ta­ki czy in­ny sposób. Mniej­szy, większy - w ob­sza­rach is­totnych lub mniej is­totnych... Ale nie ma op­cji żeby po­zos­tała bez żad­ne­go wpływu. A ro­la gra­na codziennie?
- Każda ro­la poz­wa­la na wy­ciągnięcie wniosków z postępo­wania da­nej pos­ta­ci. Można przyjąć te złe cechy, które rze­komo mają nas uszczęśli­wić i uczy­nić "bo­gat­szym", można też przyjąć te całkiem po­zytyw­ne.
Nie ma ob­szarów mniej is­totnych lub bar­dziej, ta­kie jest mo­je zda­nie.
Ro­la gra­na codzien­nie, jest trudną do wys­ta­wienia sztuką. Dos­ta­jesz tyl­ko za­rys, cza­sem na­wet nie, te­go co masz do odeg­ra­nia i to od Ciebie, ak­to­ra, za­leży kim tak nap­rawdę będziesz. Wszak sce­nariusz życia nie jest nam zna­ny, a przew­rotność sce­narzys­ty nie zna gra­nic.

dziennik
zebrał 3 fiszki • 19 maja 2013, 19:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]