Gdyby to tak łatwo [...] – littlemess – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest littlemess.

Tytuł

Gdy­by to tak łat­wo było nie przej­mo­wać się.
Egois­tycznie pos­ta­wić na so­bie i na każde­go dru­giego człowieka zam­knąć się naz­byt szczel­nie. Nie słuchać. Nie widzieć. Nie współod­czu­wać.
Gdy­by to tak łat­wo było pos­ta­wić siebie w sa­mym cen­trum wszechświata i na so­bie tyl­ko i wyłącznie się sku­pić. Cały dzień bez­tros­ko leżeć na tra­wie i oglądać chmu­ry. Czy­tać książki, które się chce. I wska­kiwać bo­symi sto­pami do kałuży po deszczu.
O opi­nię in­nych nie dbać.
Ach, jak­by to cu­dow­nie było spa­kować się te­raz i w oka mgnieniu zna­leźć w po­ciągu, pędzącym do miej­sca, o którym marzy się bez­senny­mi no­cami. I żeby w tym miej­scu było tak pięknie, jak w tym marze­niu. Żeby wszys­tkie ok­ropne myśli i uczu­cia zos­tały tam, skąd się ucieka. Nie wędro­wały za mną krok w krok.

Wszędzie dob­rze, gdzie nas nie ma.
Za­mykam oczy i widzę jak w blas­ku słońca, w cen­trum Bur­sy, ludzie siedzą na ław­kach i jedzą lo­dy. A w po­wiet­rzu wi­si głos ima­ma, wzy­wające­go na po­połud­niową mod­litwę. Wiatr sze­leści w liściach drzew, roz­wiewa długie ba­wełniane, ko­loro­we su­kien­ki dziew­cząt. Dzieci plus­kają się wodą z fon­tanny. Kot le­niwie prze­ciąga się w cieniu pod ławką, a gołębie trze­począ skrzydłami unosząc się nad mi­nare­tem mecze­tu Ulu Ca­mii.

Chciałabym tam być. Cze­kać na Ciebie. I zo­baczyć Twój uśmiech.
Dlacze­go ciągle jes­tem tu­taj? Tu­taj, gdzie Ciebie upor­czy­wie nie ma?

dziennik
zebrał 3 fiszki • 9 marca 2017, 19:36

Zeszyt ech
ach 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 23:42Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:14Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:48Clyde do­dał no­wy tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

wczoraj, 22:13MyArczi do­dał no­wy tek­st Miewam dob­re wie­czo­ry. Piję [...]

wczoraj, 21:29chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Ciebie

wczoraj, 21:22Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:49danioł sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

wczoraj, 20:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Do cenzo­ra

wczoraj, 20:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia