Frustracja, czy jak? Co [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania..

co jest

Frus­trac­ja, czy jak?
Co jest? Czwar­tek, tak wiem...
Pot­rze­buję ur­lo­pu od życia. Pier­wszy real­ny śnieg za ok­nem był - nie ma to jak pięciomi­nuto­wa ra­dość. Ni­by Flo­ren­ce dziś mi roz­brzmiewała w słuchaw­kach na pop­rawę ta­jem­nicze­go "wszys­tkiego", ale sza­ra rzeczy­wis­tość mnie zażyła, czap­ka Mi­kołaja też przeg­rała.
Za­miast kończyć ro­botę, iście pa­pier­kową, zagłębiam, który to już raz (?!?) In­ternet, w poszu­kiwa­niu cze­goś, co poz­wo­li mi nor­malnie zasnąć - ze­ro, na­da... To nic, że do pun­ktu kry­tyczne­go - 6.00, da­lej będę kreatyw­nie kończyć pracę, to nic, że z tru­dem da­je się uk­ryć zmęcze­nie, to nic...mo­je małe le­niw­ce przyz­wyczają się, że "pa­ni" jest co raz bar­dziej po­dob­na do ulu­bionych zom­biako­wanych lalek.
Na­wet znów zacznę się mod­lić, tyl­ko chcę jed­ne­go - cze­goś sen­sowne­go do czy­tania. Żeby móc nor­malnie żyć, móc nor­malnie zasnąć, nor­malnie oddychać.
Czas wyjąć kołek z ser­ca, te­raz po­zos­ta­je tyl­ko wiara. Inaczej śmierć nies­pełniona.

dziennik
zebrał 3 fiszki • 5 grudnia 2013, 03:20

Zeszyt znaczące 

Zeszyt ulubione
Ulubione 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Całkiem inna.

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]