Dzisiaj w nocy przez [...] – awatar – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest awatar.

Z Wędką w Nieznane

Dzi­siaj w no­cy przez bez­senność, moją rządzę poz­na­wania roz­grzał no­wy po­mysł.
Przyszło mi do głowy spraw­dzić na Styk­sie uro­ki wędko­wania.
Muszę się przy­goto­wać sta­ran­nie. Spraw­dzić wędki, żyłki, haczy­ki, gum­ki, muszki.
W prze­wod­ni­kach nig­dzie nie ma mo­wy o tym co na Styk­sie można złowić,
Więc będę nas­ta­wiony na ry­by przy­pad­ko­we, czy­li wędko­wanie bez zanęty.
Po­winienem ub­rać się od­po­wied­nio, nie za ciepło, nie za chłod­no, żeby nie tra­cić
cza­su na za­kupy ub­rań w przyd­rożnych skle­pikach – bar­dzo te­go nie lu­bię.
Przeszu­kałem ka­nały po­godo­we od Gib­ralta­ru przez Egipt po Ural, w ser­wi­sach
24 godzin­nych, chy­ba zbyt ogólnych bo nie zna­lazłem prog­no­zy dla brzegów
Ha­desu. Spraw­dziłem w kil­ku biurach podróży, też u Cooka, z ne­gatyw­nym
skut­kiem – nie or­ga­nizują ta­kich wyp­raw, ale jeśli przetrę szlak to Cook chętnie
po­roz­ma­wia po moim pow­ro­cie – o połącze­niach, noc­le­gach, pen­sjo­natach,
kwa­terach, wyżywieniu ze wszys­tki­mi szczegółami.
Próbo­wałem też z te­lefo­nem do prze­woźni­ka, bo włady­ki nie wy­pada py­tać o 
błahos­tki na krańcach im­pe­rium. Gdy­bym wie­dział, że jest miłośni­kiem wędkar­stwa
rzeczne­go al­bo mor­skiego a na­wet je­zior­ne­go to co in­ne­go – wśród wędkarzy nie 
liczą się różni­ce po­siada­nia i sta­nu.
Prze­cież dzi­siaj każdy po­siada ja­kiś nu­mer i tu mnie wszys­cy zas­koczy­li, bo nikt ze 
zna­jomych i w różnych biurach łącznie z agen­cja­mi nie mógł pomóc.
Trochę za­niepo­kojo­ny wrzu­ciłem Styks do GPS i na szczęście jest.
Może na początek tra­sy niez­byt dokład­ne, gdzieś między Scyllą a Cha­rybdą,
ale gdy znajdę się bliżej na pew­no wszys­tko się uściśli.
Na wszel­ki wy­padek spa­kowałem też sprzęt do wędko­wania mor­skiego, kołow­rotki
od­porne na sól i wędkę kla­sy big-ga­me. Pa­miętałem o słow­ni­ku sta­rog­reckiego.
Z mu­zeum i od ko­lek­cjo­nerów na­byłem trochę zaśnie­działych obo­li,
na ba­zarze mie­szek gru­dek złota i w drogę.
O ile za­sięg poz­wo­li obiecałem prze­syłać ne­tem fot­ki z trasy.
Nie mogę docze­kać się wi­doku brzegów Styk­su. Jes­tem prze­kona­ny, że Cha­ron
wędku­je, prze­cież pływa po je­ziorach i rze­ce dniem i nocą.
Ho, Ho. Będę pier­wszym, który namówi go na wspólne wędko­wanie.
A jeśli nie, to za­poluję z brze­gu. Prze­cież ry­by Styk­su nie są je­go.
W os­ta­teczności zapłacę. Nie ma co mar­twić się zaw­cza­su niez­na­nym.

opowiadanie
zebrało 41 fiszek • 5 maja 2014, 13:01

Zeszyt opowiadania
to co wciąga 

Zeszyt Ci co umieją pisać
Chi­li wiersze 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Boucharde

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]