Drogie Towarzyszki i wielce [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Dro­gie To­warzyszki i wiel­ce po­ważani To­warzysze z Cy­tatów(in­nych płci nie ak­ceptu­je), ni­niej­szym ogłaszam, że tek­stem dnia 13 lu­tego 2018 ro­ku wyb­rałem so­bie myśl autor­ki Na­ja - "His­to­ria pełna jest hańby, za­burzeń priory­tetów, zakłama­nia, za­gubienia.
Współcześnie szu­ka­my auto­ry­tetów w me­diach, które kreują rzeczy­wis­tość na pod­sta­wie sym­pa­tii oraz grup interesów.
Nie ma­my wspar­cia w źródłach, które nie pot­ra­fią się op­rzeć bezza­sad­nym wpływom.
Tworzy się no­wa his­to­ria, opar­ta nie na fak­tach, lecz na zas­po­ka­ja­niu ocze­kiwań... ", a w nag­rodę na­piszę Ci frag­ment piosen­ki Jac­ka Kaczmar­skiego "Kan­tyczka z lo­tu ptaka":
"Liczy chci­wy Żyd i Niemiec
Dziś po ile pol­ska czystość
Ku­pi duszę ku­pi ziemię
I zos­ta­wi pośmiewisko..."

Wal­de­mar Reszczyński - pre­zes Sto­warzysze­nia Dzien­ni­karzy Pol­skich do­piero co po­wie­dział, że Pol­ska jest sko­loni­zowa­na, bo jest niedo­puszczal­nym , żeby w su­weren­nym kra­ju fun­kcjo­nowała ob­ca pra­sa -czy­li moim zda­niem Fakt, czy nie pol­ska te­lewiz­ja - a więc ja uważam, że chodzi o TVN. Jak więc naz­wać dzien­ni­karzy i in­nych , którzy pra­cują we włas­nym kra­ju i reali­zują po­lece­nia ob­cych pra­codawców?

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lutego 2018, 10:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]