Czy zawsze gdy chcemy [...] – ciucia – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest ciucia.

Czy zaw­sze gdy chce­my oder­wać się od sy­tuac­ji która psychicznie niszczyła nam życie i chce­my ją za­kończyć raz na zaw­sze, mu­si ona po­wodo­wać ut­ratę oso­by która nap­rawdę po­kocha­liśmy? będąc przez cały ok­res do­tychcza­sowe­go życia przyrówna­nym do - ze­ra, już nie wyt­rzy­muje­my i mając siłę sta­wiamy się sy­tuac­ji, ale pow­tarza­my rzecz którą pot­rakto­wano nas sa­mych - od­rzu­camy tych których kocha­my, ro­biąc to nieświado­mie pod wpływem wewnętrzne­go bólu ~ Nas nie po­kocha­li - to i my nie pot­ra­fimy kochać... Wte­dy przez kil­ka dni żyje­my oszołomieni, spo­tyka­my w pra­cy , skle­pie i roz­ma­wiamy z ty­mi wszys­tki­mi ludźmi co ro­bimy zaw­sze każde­go dnia, ale już nie jest to sa­mo. Cza­sem ktoś od­wie­dzi Cię z przed kil­ku lat, obojętnie zgadza­my się na spot­ka­nie by poz­nać miłość zna­jome­go które­go i tak wi­duje­my rap­tem raz w ro­ku przez 2 godz. Widzi­my ich ra­dość, tworzącą się miłość. A my zda­jemy so­bie sprawę że przez ten cały syf, od­trąci­liśmy osobę która kocha­liśmy. i wte­dy rodzi się w nas naj­większy ból, bo znów przez cały syf życia który chcieliśmy po­zos­ta­wić za sobą jes­teśmy sa­mi...
My = ser­ce i ro­zum Ciuć ... o tym, o czym myślę po­nieważ jes­tem bez­pośred­nia.

anegdota • 29 marca 2014, 08:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciucia

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]