czwartek, 21.12.2017 Wielkimi krokami [...] – eyesOFsoul – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest eyesOFsoul.

czwar­tek, 21.12.2017

Wiel­ki­mi kro­kami zbliżają się Święta Bożego Na­rodze­nia. Ra­dio już od kil­ku­nas­tu dni męczy mo­je uszy zna­nymi dźwięka­mi "Last Chris­tmas". A skle­py osza­lały z bil­lboar­da­mi do­noszący­mi o ko­lej­nych świątecznych wyp­rze­dażach. Życzę Wam byście wśród te­go świąteczne­go roz­gardia­szu zna­leźli czas dla siebie. By ten do­tyk dłoni nie był wy­muszo­ny, a uśmiech sztucznie przyk­le­jony do twarzy. Byście chcieli znów coś ra­zem zbu­dować. Bo w życiu? Nie chodzi prze­cież o to, by burzyć. Zresztą to jest prze­cież ta­kie pros­te, po­wie­dzieć: "nie wyszło nam, mu­simy się roz­stać." Wśród moich zna­jomych ja­kieś 30 % małżeństw roz­wiodło się już po 2 la­tach wspólne­go "pla­nowa­nia rodzi­ny". Wiado­mo, że w życiu nie chodzi o to, by zdzierać gardła i ciągle się z sobą kłócić. Ale z dru­giej stro­ny... Prze­cież nie po­dej­mu­je się de­cyz­ji o małżeństwie w pięć mi­nut.
Mam nadzieję, że nad­chodzące Święta będą dobrą okazją do od­bu­dowy­wania re­lac­ji. Tak jak pi­sała wiele lat te­mu ne­ver: "Bądź - to nic. Weź jeszcze zos­tań."


Życzę Wam już ko­lej­ny rok "obec­ności". Bo chodzi o to, by otaczać się ludźmi, którzy są dla nas ważni. Chodzi właśnie o to zwykłe "jes­tem", o to zwykłe "będę".

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 grudnia 2017, 22:14

Zeszyt Głębia wyjątkowości.
Każda myśl ma głębie. Zmierz ją. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 23:42Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:14Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:48Clyde do­dał no­wy tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

wczoraj, 22:13MyArczi do­dał no­wy tek­st Miewam dob­re wie­czo­ry. Piję [...]

wczoraj, 21:29chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Ciebie

wczoraj, 21:22Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:49danioł sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

wczoraj, 20:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Do cenzo­ra

wczoraj, 20:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia