Czułem ten nienazwany przymus, [...] – Yankes – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Yankes.

Zakurzona szuflada.

Czułem ten nienaz­wa­ny przy­mus, który dosłow­nie osaczał mnie każde­go dnia...Czułem zim­ne mac­ki wspom­nień na swoim ra­mieniu i głos zaklęty w bi­ciu ob­ce­go ser­ca. Za­pom­niałem i za­pomi­nałem aż do dzi­siaj! Wstałem pcha­ny czymś cze­go już nie pot­ra­fiłem naz­wać co wy­woływało ból, który miał już daw­no te­mu zet­rzeć się w proch i zniknąć...
Nie mogłem się pod­dać i uwierz Mi wal­czyłem...wy­pierałem z siebie całe swo­je życie aby na no­wo móc żyć.
Boże jes­teś obok mnie a ja zno­wu sięgam na dno swo­jego piekła...Budzą się mo­je lęki zry­wa się ze snu reszta mo­jego życia. Tak bar­dzo chciałem nie czuć Ciebie...jed­nak zaj­rzałem w za­kaza­ne miej­sce i stało się jaśniej w mo­jej duszy i ciem­niej w moim ser­cu. Pop­rze­bijałem się bo­leścią, która miała być słodyczą i ot­worzyłem na oścież szuf­ladę wspom­nień z mo­jego wczo­raj­sze­go życia. Nie zna­lazłem tam nic je­dynie la­ta, które miały trwać wiecznie.
Na­pisałem do Ciebie a tak nap­rawdę każde­go dnia na tab­li­cy swo­jego ser­ca wyd­ra­puję do krwi słowa, których nig­dy nie usłyszysz...Jest mi źle..

list
zebrał 2 fiszki • 4 grudnia 2018, 21:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]