Czas minął strasznie szybko. [...] – Bonhart – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Bonhart.

Utreus

Czas minął strasznie szyb­ko. Ale te­raz czas nie miał żad­ne­go znacze­nia. Te­raz, gdy wszys­tko miało się zacząć. Przy­goda, która zaczy­na się bar­dzo niewin­nie. Jak młody ptak, przy­goto­wujący się do swo­jego pier­wsze­go lo­tu. Os­trożnie, zachęca­ny trąca­niem i pom­ru­kiwa­niem przy­goto­wuje się do wzbi­cia się w przes­tworza. Obyd­wie się do te­go przy­goto­wują. Po­woli i nieśmiało roz­wi­jają skrzydła. Cieszą się wi­dokiem. Cieszą się także ze swo­jego zde­cydo­wania. Wspólnie za­nurzają się w ot­chłań, która ogar­nia je całko­wicie. Lot w początku jest do­syć niewy­raźny, chaotyczny. Ale nie pot­rze­ba wiele, nie pot­rze­ba dużo by od­kryć siebie nawza­jem. By do­paso­wać się do siebie. Sca­lić ruchy, by przy­pomi­nały wiel­kiego łabędzia prze­mie­rzające­go przes­tworza. Wiatr płatał fig­le. Opływał kształty, do­cierając w każdy zakątek, dos­ta­wał się pod piórka, wy­wołując gęsią skórkę. Orzeźwiał umysł. Ale jed­nocześnie pot­ra­fił og­rzać do gra­nic możli­wości, od­po­wied­nio wy­korzys­ta­ny. A sam lot był piękny. Hip­no­tyzujący. W tych pełnych grac­ji ruchach kryła się bar­dzo piękna ma­gia. A tym­cza­sem im na tym nie za­leżało. Chciały je­dynie wznieść się w przes­tworza i cie­szyć się z sa­mego fak­tu. Wzno­siły się co­raz wyżej i wyżej. Wyżej. Wyżej! Do­tarły na szczyt. Do naj­wyższe­go pun­ktu, do które­go da się tyl­ko dot­rzeć. Stamtąd można już tyl­ko opaść niżej. A więc zaczęły opa­dać. I opa­dały, aż pościel owinęła się wokół nich jak długie, białe węże, przechodzące przez naj­bar­dziej wy­god­nie miej­sca.

opowiadanie • 17 września 2011, 05:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 20:14Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

dzisiaj, 20:08Felicity For­now do­dał no­wy tek­st Życie jest kruche jak [...]

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?