Czas jest naszym największym [...] – Jan Bebą – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Jan Bebą.

Czas jest naszym naj­większym wro­giem. Cze­mu? Prze­cież po­dob­no to właśnie czas leczy ra­ny. Jed­nak również je tworzy. Czas to tęskno­ta za up­ragnionym. W jed­nej chwi­li możemy wiele zys­kać, ale też stra­cić wszys­tko. W je­den niepo­zor­ny dzień nasz świato­pogląd może zos­tać od­wróco­ny o sto osiem­dziesiąt stop­ni. Niewin­ny po­ranek kończy się smutną no­winą, przez którą ten czas wydłuża się nam niemiłosier­nie. To czas de­cydu­je kiedy przyj­dziemy na świat, oraz kiedy go opuści­my. Jest nies­kończo­ny i nies­kończo­ne jest je­go zło.

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 sierpnia 2016, 15:10

Zeszyt Życiowe 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu