Czas jest naszym największym [...] – Jan Bebą – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Jan Bebą.

Czas jest naszym naj­większym wro­giem. Cze­mu? Prze­cież po­dob­no to właśnie czas leczy ra­ny. Jed­nak również je tworzy. Czas to tęskno­ta za up­ragnionym. W jed­nej chwi­li możemy wiele zys­kać, ale też stra­cić wszys­tko. W je­den niepo­zor­ny dzień nasz świato­pogląd może zos­tać od­wróco­ny o sto osiem­dziesiąt stop­ni. Niewin­ny po­ranek kończy się smutną no­winą, przez którą ten czas wydłuża się nam niemiłosier­nie. To czas de­cydu­je kiedy przyj­dziemy na świat, oraz kiedy go opuści­my. Jest nies­kończo­ny i nies­kończo­ne jest je­go zło.

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 sierpnia 2016, 15:10

Zeszyt Życiowe 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]