Cóż napisać i [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Poezja w codzienności 21 wieku

Cóż na­pisać i tym po­dob­ne? Jes­tem uczes­tni­kiem forów in­terne­towych, a więc widzę przerzu­canie się na hasła wyjęte z tek­stów różnych wier­szy różnych poetów, a więc poez­ja jest codzien­nością w codzien­ności dwudzies­te­go pier­wsze­go wieku. Te­raz new­sem jest wyrzu­cenie z ka­nonu lek­tur szkol­nych Miłosza, a następną pew­nie będzie Szym­bor­ska, tak jak wcześniej nie udało się zap­luć Bro­niew­skiego, bo udać się nie może, gdyż al­bo­wiem na­wet część pi­sowców jest uczci­wych i ty­le. Próbują go zastąpić ja­kimś pa­nem pi­sot­ru­kiem, o którym pi­sał Pil­ch w swoich dzien­ni­kach oneg­daj, ale naz­wiska nie pa­miętam, nikt o nim nie słyszał i nie ma je­go poez­ji w księgar­niach, em­pi­kach czy bib­liote­kach. Za­pew­niam, że Bro­niew­ski, Miłosz i Szym­bor­ska są.

Ale, żeby fak­tycznie była og­niskiem do­mowym pod strzecha­mi dwudzies­te­go pier­wsze­go wieku, to na pew­no nie. Jest zajęciem eli­tar­nym i tra­fia do mi­nimum po­pulac­ji - bar­dzo cieniut­kiego mar­gi­nesu. Poeta w rodzi­nie? Tym się raczej nie chwa­limy? Bo od ra­zu pa­da py­tanie czy z de­lik­wentem wszys­tko w porządku czy­li: czy są klep­ki i czy na miej­scu. Poez­ja na półce? O to też budzi po­dej­rze­nie o dzi­wac­two i nie wie­dzieć cze­mu nieróbstwo, choć wie­dzieć - no bo sko­ro czy­ta, to nie ma mądre­go zajęcia i uczci­wego - ot można porównać: bez­wartościowy le­niwy znudzo­ny pies, co to leży i so­bie liże.

Poez­ja w codzien­ności 21 wieku, to...in­ternet, który jest dla niej pożywką i w którym plen­nie i war­tościowo się roz­mnaża. Tworzy się co­raz więcej stron li­terac­kich, do których dołącza co­raz więcej piszących wier­sze i co­raz więcej ludzi pod ich wpływem zaczy­na pi­sać. Poezją opat­ry­wane są tak zwa­ne me­my i tak tra­fiają one do codzien­nych ludzi. Wreszcie ta in­terne­towa poez­ja łączy tych piszących, że spo­tykają się, tworzą wspólne przed­sięwzięcia : wie­czor­ki poetyc­kie, og­niska li­terac­kie, spo­tykają się pry­wat­nie i poz­nają się dys­ku­tując o wielo­rakości pol­skich spraw. Zno­wu pojęcie "noc­nych rozmów Po­laków" ma sens i jest rzeczywistością.

Poez­ja w 21 wieku, to też piosen­ka - jej naj­lep­szy nośnik, a więc Krzysztof Gra­bow­ski, An­drzej Si­korow­ski, Ja­cek Cy­gan, Bog­dan Ole­wicz i dzięki nim praw­dzi­wie poez­ja tra­fia pod dachy Po­laków codzien­nych, dla­tego uważam, że szczególny hołd na­leży się ta­kim zes­połom mu­zycznym jak Strachy na Lachy, Sta­re Dob­re Małżeństwo czy Wol­na Gru­pa Bu­kowi­na, które fak­tycznie wy­pełniają ludzką przes­trzeń zas­ta­nawiającym słowem.

Ge­neral­nie, moim zda­niem, poez­ja będzie cząstką dwudzies­te­go pier­wsze­go wieku, ale to dar szczególny, wręcz rodzaj cu­du, a więc tak nap­rawdę dostąpią go nieliczni. Tu się nic nie zmienia i nie zmieni.

Mi­rosław 13.08.2017r.

felieton
zebrał 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 14:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.  

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie