Chemia. „Badanie substancji i [...] – Shehatehim – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Shehatehim.

* * *

Che­mia. „Ba­danie sub­stan­cji i ich prze­mian po­wodujących, że np. z jed­nej sub­stan­cji pow­stają dwie, al­bo z dwóch jed­na.” Kiedy ludzie są blis­ko siebie mówi się że coś ich łączy. Jed­nak dwa te sa­me pier­wias­tki nie mogą ut­worzyć związku che­miczne­go. Pot­rze­ba dwóch różnych, tak jak różni są ludzie. Czy kiedy dru­ga oso­ba byłaby ta­ka sa­ma jak my pot­ra­fiłaby nas zas­koczyć, otoczyć się mgiełką ta­jem­niczości, spra­wić, że każdy dzień byłby niez­wykły a mo­noto­nia to tyl­ko słowo wid­niejące w podręczni­ku „Po­rady dla par, w których życie wdarła się nu­da.”? Nie oz­nacza to, że im bar­dziej jes­teśmy in­ni, tym lep­szy związek. Chi­ral­ność cząsteczek. Udaną re­ceptą jest by­cie po­dob­nym a jed­nocześnie od­mien­nym. Dwa prze­ciwieństwa, jed­nak czy to nie one nas przy­ciągają? Spójrzmy na dłonie. Są ta­kie sa­me a mi­mo to różne. Jed­nak gdy je przyłożymy do siebie, tworzą jed­ność. Tak sa­mo jest z ludźmi.

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 sierpnia 2014, 11:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:26$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą zgubą człowieka jest [...]

dzisiaj, 18:48PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 18:43Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Gdy wy­jeżdżałaś spełniać marze­nia, byłem [...]

dzisiaj, 18:38Wierzchu do­dał no­wy tek­st Kiedyś mało myślałem, po [...]