Chemia. „Badanie substancji i [...] – Shehatehim – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Shehatehim.

* * *

Che­mia. „Ba­danie sub­stan­cji i ich prze­mian po­wodujących, że np. z jed­nej sub­stan­cji pow­stają dwie, al­bo z dwóch jed­na.” Kiedy ludzie są blis­ko siebie mówi się że coś ich łączy. Jed­nak dwa te sa­me pier­wias­tki nie mogą ut­worzyć związku che­miczne­go. Pot­rze­ba dwóch różnych, tak jak różni są ludzie. Czy kiedy dru­ga oso­ba byłaby ta­ka sa­ma jak my pot­ra­fiłaby nas zas­koczyć, otoczyć się mgiełką ta­jem­niczości, spra­wić, że każdy dzień byłby niez­wykły a mo­noto­nia to tyl­ko słowo wid­niejące w podręczni­ku „Po­rady dla par, w których życie wdarła się nu­da.”? Nie oz­nacza to, że im bar­dziej jes­teśmy in­ni, tym lep­szy związek. Chi­ral­ność cząsteczek. Udaną re­ceptą jest by­cie po­dob­nym a jed­nocześnie od­mien­nym. Dwa prze­ciwieństwa, jed­nak czy to nie one nas przy­ciągają? Spójrzmy na dłonie. Są ta­kie sa­me a mi­mo to różne. Jed­nak gdy je przyłożymy do siebie, tworzą jed­ność. Tak sa­mo jest z ludźmi.

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 sierpnia 2014, 11:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 04:58rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]