Cheers darlin'... I've got your [...] – eyesOFsoul – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest eyesOFsoul.

[to nie to]

"Cheers darlin'...
I've got your wed­ding bel­ls in my ear!
Cheers darlin'...
You gi­ve me three ci­garet­tes to smo­ke my tears away."

~ Da­mien Ri­ce - Cheers darlin'

Nam było ze sobą dob­rze. Pot­ra­filiśmy godzi­nami roz­ma­wiać o os­tatnio przeczy­tanej książce... Fil­mie, który nie przy­padł nam do gus­tu lub niet­ra­fionym da­niu, które zamówi­liśmy w res­taurac­ji. Pot­ra­fił do mnie mówić "kocha­nie", a ja na ten mo­ment gładziłam zmar­szczki, które tak szyb­ko po­jawiają mi się na twarzy, kiedy znów się złoszczę. Pi­liśmy kawę - zaw­sze o tej sa­mej porze - i zaw­sze w tych sa­mych białych fi­liżan­kach. Kiedy byłam na niego zła - ku­pował mi bu­kiet róż. A kiedy wy­padło mu ja­kieś nieo­cze­kiwa­ne spot­ka­nie z klien­tem - dzwo­nił i bar­dzo przep­raszał, że ten wieczór będę mu­siała spędzić sa­ma. W ciągu dnia zaw­sze wy­syłał mi SMSa, że tęskni. Nig­dy nie po­wie­dział, że ja­kaś ko­lac­ja mi nie wyszła, cho­ciaż miałam na kon­cie parę ku­linar­nych po­rażek. Był opiekuńczy i czuły. Kiedy wychodziłam z kum­pe­lami na mias­to - spraw­dzał, czy u mnie wszys­tko dob­rze i czy przy­pad­kiem nie chciałabym, by już po mnie przy­jechał.
Między na­mi było ciepło, ale... nie gorąco. I chy­ba właśnie o to chodziło: o ten żar, które­go żad­ne z nas nie pot­ra­fiło wzniecić. I później to się stało. Zaczęliśmy szu­kać w in­nych ludziach "tych" wrażeń. Tej pas­ji. Te­go ciągłego oparze­nia. Zaczęliśmy przed sobą uda­wać, że jest dob­rze, cho­ciaż w za­sadzie było całkiem do ki­tu. I te­go nie dało się nap­ra­wić żad­nym przep­raszam. Mog­liśmy próbo­wać, jas­ne. Tyl­ko co by to dało?

opowiadanie • 23 września 2016, 23:57

Zeszyt do­dane "K"
12.2016 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]