Chciałabym napisać do Ciebie [...] – chrupcia – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest chrupcia.

Do Pana J - ostatni list

Chciałabym na­pisać do Ciebie ten os­tatni list. List, w którym się pożeg­nam z tą se­rią listów do Ciebie, bo z uczu­ciem się już pożeg­nałam.
Chciałabym Ci podzięko­wać za ten czas, w którym byłeś w moim życiu, głowie i trochę ser­cu. Był to ciężki czas, czas w którym często były łzy i roz­cza­rowa­nie, jed­nak ten czas moc­ne­go zaurocze­nia nau­czył mnie bar­dzo wiele.
Była to pot­rzeb­na lek­cja, która po­kazała mi wiele rzeczy. Nau­czyła, że uczu­cie nie zaw­sze by­wa bu­dujące, ale może po­wodo­wać smu­tek i roz­cza­rowa­nie oraz ból.
Nau­czyło, że cza­sami war­to od­puścić, bo cza­sami nie war­to za bar­dzo się sta­rać i dążyć do cze­goś co nie ma sen­su.
Po­kazało, że często uczu­cie by­wa śle­pe i ma­my opas­ki na oczach, tak że nie widzi­my te­go co in­ni.
Jed­nak dziękuję Ci za ten czas, który spędzi­liśmy ra­zem, za krótkie roz­mo­wy i wspólne wy­cie­czki. To mnie uświado­miło, że nie by­libyśmy ze sobą szczęśliwi.
Jed­nak nie żałuję te­go po­nad ro­ku. Tych wszys­tkich słów, tej ra­dości, a także smut­ku, bo to mnie nau­czyło nap­rawdę wiele.
Te­raz inaczej pod­chodzę do miłości, te­raz jest mi łatwiej.
I na ko­niec życzę Ci, żeby życie dało Ci osobę, przy której będziesz mógł być sobą, bo to jest chy­ba najważniejsze.
Żebyś uśmie­chał się ra­no i wie­dział, że jest ktoś kto o To­bie myśli, dla ko­go jes­teś ważny.
I ko­goś kto się o Ciebie troszczy i żeby był obok.
Te­go Ci życzę całego serca.
Żebyś był szczęśliwy.
Ania

list
zebrał 2 fiszki • 14 marca 2019, 10:47
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi