Botokszłamał emerytcez premedytacjąnogę a [...] – natalia(__ups – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest natalia(__ups.

Pochwalny hymn dla zasług botoksu

Bo­toks złamał eme­ryt­ce z pre­medy­tacją nogę
a zro­bił to jak pra­wi se­ryj­ny nad wy­raz in­te­ligen­tnie ,
wy­korzys­tując do te­go ce­lu aż trzy osoby
w tym jedną od pra­wa pier­wszej no­cy oraz drugą z łoża niep­ra­wego pochodzącą od Dy­mit­ra
byłego gro­du
które chciały się przypodobać

zmo­tory­zowa­nemu
tańczące­mu na wzór i po­dobieństwo pstro­katej łas­ki pa­na

Bo­toks bo­wiem jest lo­kal­nym auto­ryte­tem
dzięki cze­mu mógł so­bie na to i na owo poz­wo­lić na­wet bez współudziału mydła , jak i wo­dy skażonej
choćby dla­tego że mu ser­ce zaz­dros­ne bar­dzo moc­no krwa­wiło
iż nie tyl­ko on lo­kal­na gwiaz­deczka ale i eme­ryt­ka
ja­kiś tam pier­wszy lep­szy podwórko­wy koc­mołuch
który je­dyne co pot­ra­fi
to nas­rać dzieci całe mro­wie , jak pra­wiła Ew­ka , 
ośmiela się na tą samą co on stronę li­teracką
w in­terne­cie wchodzić , co za afr on .
Ta­kim oto spo­sobem je­go wo­la zem­sty wir­tual­nej
na mężu który go ze wspom­nianą Ewką zdradził
prze­rodziła się niepos­trzeżenie
w wolę zem­sty real­nej z udziałem
nieomalże całej lo­kal­nej społeczności , przy okaz­ji ,
niczym oli­wa na jej tle do wie­rzchu wypłynęła niez­wykle pros­ta ana­logia , iż 
bo­toks* nie jest wca­le ta­ki in­te­ligen­tny i wca­le nie ma poczu­cia hu­moru
a je­dynie co po­siada to oso­bowość za­burzoną
niczym słyn­ny Ko­reańczyk
My­li mu się bo­wiem choćby prze­kaz glo­bal­ny
z lo­kal­nym plot­kar­stwem , 
o bra­ku te­go jed­ne­go ma­lut­kiego sym­pto­mu nie wspo­minając ja­ki po­win­na wy­kazy­wać je­go pos­ta­wa
w sto­sun­ku do de­finic­ji od­po­wie­dzial­ny,
do której jest prze­cież zo­bowiąza­ny
ob­li­gato­ryj­nie ja­ko auto­rytet lo­kal­ny .

Nic dziw­ne­go że tak się dzieje prze­cież bo­toks od urodze­nia mie­szka na Olim­pie
a tam nie tyl­ko sa­lono­we biją od lat pokłony
ta­kim jak on roz­pa­sanym którzy nic nie ro­biąc
pot­ra­fią nie tyl­ko u swoich pro­minentów wyrównać
każdą naj­mniej­szą zmar­szczę ale i wrażli­wość na go­leni oraz w pod­tekście neuronów tych wszys­tkich ze sta­tusu społeczne­go wyk­luczo­nych , czy­li swoich podwład­nych


Ko­reańczyk za­bił bra­ta
or­ga­nizując na niego za­mach na lot­nisku
dlacze­go by je­go wzo­rem bo­toks miał nie zor­ga­nizo­wać lo­kal­nej us­tawki
na sa­motną eme­rytkę
choćby tyl­ko na klat­ce od­decho­wej
sko­ro stoi z a nim pa­rawan
zwa­ny sze­roki­mi ple­cami
przy Darze Po­morza przy­cumo­wany
do wo­jen­nej ma­rynar­ki

felieton • 13 sierpnia 2017, 07:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

wczoraj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

wczoraj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

wczoraj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

wczoraj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

wczoraj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

wczoraj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]