Artykuł w jednej z [...] – Vini – zeszyty

W obecnej chwili w 11 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Vini.

Ar­ty­kuł w jed­nej z fran­cuskich ga­zet...

"Pol­ska. Oto znaj­du­jemy się w świecie absurdu.

Kraj, w którym co piąty mie­szka­niec stra­cił życie w
cza­sie dru­giej woj­ny świato­wej, które­go 1/5 na­rodu żyje po­za granicami
kra­ju i w którym co 3 mie­szka­niec ma 20lat. Kraj, który ma dwa razy
więcej stu­dentów niż Fran­cja, a inżynier za­rabia tu mniej niż przeciętny
ro­bot­nik. Kraj, gdzie człowiek wy­daje dwa ra­zy więcej niż za­rabia, gdzie
prze­ciętna pen­sja nie przek­racza ce­ny (!) trzech par dob­rych butów,
gdzie jed­nocześnie nie ma biedy a ob­cy ka­pitał się pcha drzwiami i
ok­na­mi. Kraj, w którym ce­na sa­mocho­du równa się trzy­let­nim za­rob­kom, a
mi­mo to trud­no zna­leźć miej­sce na par­kingu. Kraj, w którym rządzą byli
soc­ja­liści, w którym święta kościel­ne są dniami wol­ny­mi od pra­cy (!)
Cudzo­ziemiec mu­si zre­zyg­no­wać tu z ja­kiej­kolwiek lo­giki, jeśli nie chce
stra­cić grun­tu pod no­gami. Dziw­ny kraj, w którym z kel­ne­rem można
po­roz­ma­wiać po an­giel­sku, z kucharzem po fran­cusku, ek­spe­dien­tem po
niemiec­ku a mi­nis­trem lub ja­kim­kolwiek urzędni­kiem państwo­wym tyl­ko za
pośred­nic­twem tłumacza. Po­lacy ! Jak wy to ro­bicie ?" 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 lipca 2009, 19:54

Zeszyt Nig­dy. Tyl­ko Moje. 

Zeszyt `aż i tyl­ko słowa` 

Zeszyt prze­mys­le­nia itp 

Zeszyt war­te uwagi. 

Zeszyt Najlepsze. 

Zeszyt Ulubione 

Zeszyt praw­da w czys­tej postaci
 

Zeszyt Dul­ce amara
Słodko-gorzko 

Zeszyt Wasze myśli 

Zeszyt Kolejny... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Asiaa

Użytkownicy
U V W
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]