Artykuł prosto z jednej [...] – dice – zeszyty

W obecnej chwili w 27 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest dice.

Ar­ty­kuł pros­to z jed­nej z fran­cuskich gazet:
`Pol­ska.
Oto znaj­du­jemy się w świecie ab­surdu.
Kraj, w którym co piąty mie­szka­niec stra­cił życie w cza­sie dru­giej woj­ny świato­wej, które­go 1/5 na­rodu żyje po­za gra­nica­mi kra­ju i w którym co 3 mie­szka­niec ma 20lat. Kraj, który ma dwa ra­zy więcej stu­dentów niż Fran­cja, a inżynier za­rabia tu mniej niż prze­ciętny ro­bot­nik. Kraj, gdzie człowiek wy­daje dwa ra­zy więcej niż za­rabia, gdzie prze­ciętna pen­sja nie przek­racza ce­ny trzech par dob­rych butów, gdzie jed­nocześnie nie ma biedy, a ob­cy ka­pitał się pcha drzwiami i ok­na­mi. Kraj, w którym ce­na sa­mocho­du równa się trzy­let­nim za­rob­kom, a mi­mo to trud­no zna­leźć miej­sce na par­kingu. Kraj, w którym rządzą by­li soc­ja­liści, w którym święta kościel­ne są dniami wol­ny­mi od pra­cy.
Cudzo­ziemiec mu­si zre­zyg­no­wać tu z ja­kiej­kolwiek lo­giki, jeśli nie chce stra­cić grun­tu pod no­gami.
Dziw­ny kraj, w którym z kel­ne­rem można po­roz­ma­wiać po an­giel­sku, z kucharzem po fran­cusku, ek­spe­dien­tem po niemiec­ku a mi­nis­trem lub ja­kim­kolwiek urzędni­kiem państwo­wym tyl­ko za pośred­nic­twem tłumacza.
A więc Po­lacy! Jak wy to ro­bicie?`Kraj ab­surdów. Tu­taj WSZYS­TKO jest możli­we i Po­lak wszys­tko pot­ra­fi. Nie straszmy więc dzieci, że jeśli nie będą się uczyć zos­taną sprzątaczka­mi czy śmiecia­rza­mi, bo równie dob­rze mogą być człon­kiem Wy­sokiej Iz­by, a te wyk­ształco­ne, po ukończe­niu uni­werys­tetów- za­dawać tyl­ko jed­no py­tanie: "A może fryt­ki do te­go?".

myśl
zebrała 73 fiszki • 17 października 2009, 20:20

Zeszyt mehhhhuuuu
Ej 

Zeszyt W pa­miętni­ku słowa trzeszczą
Wszys­tko i nic 

Zeszyt Li­ke Diary ? 

Zeszyt Cegiełki.
... ~ 

Zeszyt Myśli...
Do za­pisu :) 

Zeszyt .
najlepsze 

Zeszyt ; )))
;****** 

Zeszyt War­te uwagi. 

Zeszyt Naród 

Zeszyt Absurdem... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lightbreeze

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]