ANEGDOTA CZASU OŁOWIU. Mój sąsiad, [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

ANEG­DO­TA CZA­SU OŁOWIU.

Mój sąsiad, pros­ty ro­bot­nik, kiedy słuchał kar­kołom­nych uników pa­na kan­clerza, pew­nej ku­rii, to cze­kał tyl­ko, kiedy ten po­wie do wszys­tkich, to krótkie pod­su­mowujące zda­nie całą kon­fe­ren­cję, a wy­rażającą , to, co nap­rawdę myśli owa ku­ria, ów epis­ko­pat, one­go kra­ju, ale poszedł da­lej i po­wie­dział mi, ze sko­ro, to zda­nie nie padło, to przyj­dzie z nad Tyb­ru w for­mie dog­ma­tu na cza­sy przejściowe, bo pe­dofi­lia i tak zwy­cięży pośród elit kościel­nych, kul­tu­ral­nych, po­litycznych,społecznych. Tak było i cichaczem jest i będzie. A dog­mat ten to: Lep­szy c..uj w d..., niż ku­la w łeb! Pros­ty człowiek, a swo­je wie!

anegdota
zebrała 3 fiszki • 29 września 2013, 11:06

Zeszyt Mój ci on... zeszyt ten.
Ulubione 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]