ANEGDOTA CZASU OŁOWIU. Mój sąsiad, [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

ANEG­DO­TA CZA­SU OŁOWIU.

Mój sąsiad, pros­ty ro­bot­nik, kiedy słuchał kar­kołom­nych uników pa­na kan­clerza, pew­nej ku­rii, to cze­kał tyl­ko, kiedy ten po­wie do wszys­tkich, to krótkie pod­su­mowujące zda­nie całą kon­fe­ren­cję, a wy­rażającą , to, co nap­rawdę myśli owa ku­ria, ów epis­ko­pat, one­go kra­ju, ale poszedł da­lej i po­wie­dział mi, ze sko­ro, to zda­nie nie padło, to przyj­dzie z nad Tyb­ru w for­mie dog­ma­tu na cza­sy przejściowe, bo pe­dofi­lia i tak zwy­cięży pośród elit kościel­nych, kul­tu­ral­nych, po­litycznych,społecznych. Tak było i cichaczem jest i będzie. A dog­mat ten to: Lep­szy c..uj w d..., niż ku­la w łeb! Pros­ty człowiek, a swo­je wie!

anegdota
zebrała 3 fiszki • 29 września 2013, 11:06

Zeszyt Mój ci on... zeszyt ten.
Ulubione 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 22:05Moon G do­dał no­wy tek­st Diabły Is­tnieją Na Prawdę

dzisiaj, 21:41Moon G do­dał no­wy tek­st Wołam Do Wład­cy Snów

dzisiaj, 21:37Poleńka do­dał no­wy tek­st Oddalenie

dzisiaj, 21:30Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:28Nina K do­dał no­wy tek­st (4II-18III) do M 

dzisiaj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 20:40Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera