A może jeszcze słów [...] – osobliwy – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest osobliwy.

-44

A może jeszcze słów kil­ka, by wy­wołać z la­su wil­ka, by wy­wołać z cza­su zew na­tury, zew kul­tu­ry, że proszę, że dzięku­je, bo przep­raszam to nie, bo to słowo złe, pra­wie tak złe jak "kocham". Bo w "przep­raszam", bo w "kocham" zaczy­na się woj­na, kon­flikt, ge­neza zmar­twień i ut­ra­pień, ukat­ru­pień. Więc jak pień być, głuchym, twar­dym, har­dym jak mod­liszek, jak ro­siczek słowo-żer­ny, słowa gorzkie, słowa słod­kie, bo słone to są łzy, co zos­ta­wiają śla­dy na po­liczku, jak płozy, łzy jak pło-zy na śniegu, na twarzy białej, bla­dej jak śnieg, ta­ki pucho­wy.

Dziś tem­pe­ratu­ra wy­nosi mi­nus czter­dzieści czte­ry.

opowiadanie • 13 maja 2019, 01:32
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]