Petycja doziobra Adamaw sprawiemenopauzy [...] – natalia(__ups – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest natalia(__ups.

* * *

Pe­tyc­ja do ziob­ra Ada­ma w spra­wie menopauzy

A ja jes­tem zu­pełnie sa­ma w wal­ce z me­nopauzą by­naj­mniej
po­maga jej bo­wiem od­twórczy­ni głównej roli
królów dzi­kiego zacho­du
wiel­ka dok­to­ran­tka
wespół ze spół
z bo­tok­sem
na wy­naj­mie

przy okaz­ji to i in­ni dos­tają odłam­ka­mi
na za­sadzie rykoszetu
za­puszczając żura­wia
przez ok­no pac­jentek
a ja­cy za­dowo­leni schodzą z dyżuru
co naj­mniej wniebowzięci
że nie w by­le us­tawce bra­li udział
ale ta­kiej która to była zor­ga­nizo­wana
pod dyk­tando doktorantki
a mój Grze­sio Bar­tek kiedyś pra­wił
ze pew­nie te­mu w ok­nie nap­rze­ciw­ko to się wy­daje ze jest Hitlerem
następnym ra­zem wy­pożyczę mu hełmu Kon­ra­da
na czas us­tawki
miało prze­cież dziec­ko świętą rację


zauważył żuraw że wo­rek ze śmieciami
już wcześniej we­geto­wał na bal­ko­nie
z wy­suszo­nymi kwiata­mi pe­lar­go­nii

bu­ra pac­jenta pod wy­reżyse­rowaną sugestię
na pew­no się nag­rała
na szczęście
będzie w spra­wie do­wodem
na tej dzi­kiej od­człowie­czo­nej pre­rii
tym ra­zem to chy­ba chodzą na dyżur z lor­netka­mi
bo chy­ba nie z te­les­ko­pem
prze­cież to one są gwiaz­dka­mi
eme­ryt­ka po za­wale której nie poz­wa­lają up­ra­wiać nor­dic wal­king
tyl­ko koc­mołuchem na wy­naj­mie

mniej niż pionkiem
in­sp Ra­dio Z 

dziennik • 14 września 2017, 10:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 23:50Yankes do­dał no­wy tek­st Dziękuję...  

wczoraj, 23:41Yankes sko­men­to­wał tek­st odchodzę

wczoraj, 23:28róż li­la sko­men­to­wał tek­st Byle człowiek był szlachet­ny, [...]

wczoraj, 23:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Kogo Bóg darzy wielką [...]

wczoraj, 23:18róż li­la sko­men­to­wał tek­st Śmiech jest naj­wier­niej­szym od­bi­ciem [...]

wczoraj, 23:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi nie wie­rzy [...]

wczoraj, 22:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Blue*

wczoraj, 22:49róż li­la sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

wczoraj, 22:42róż li­la sko­men­to­wał tek­st kot głod­ny pie­szczot up­ra­wia [...]

wczoraj, 22:28Aga250909 do­dał no­wy tek­st Oprogramowanie w kom­pu­terach i [...]