A gdy brakowało mu [...] – eyesOFsoul – zeszyty

W obecnej chwili w 6 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest eyesOFsoul.

A gdy bra­kowało mu słów, pod­chodził do ok­na i na za­paro­wanej szy­bie ry­sował dla niej ser­ce. Zro­bił tak os­tatniej zi­my. – po­myślała, pat­rząc na ok­no w sy­pial­ni.
Któż mógł po­myśleć, że ich lo­sy po­toczą się inaczej? Nie do­ceniła drob­nych gestów swe­go męża. Je­go nies­podzian­ki zaczy­nały ją nużyć. A ona sa­ma czuła się nies­pełniona. Zdradziła go z taką łat­wością, wręcz ru­tyną. Nie miała żad­nych po­hamo­wań. A prze­cież się kocha­li. Przed Bo­giem przy­sięgli so­bie miłość i uczci­wość małżeńską. A ona? Tak po pros­tu to przek­reśliła.
Tam­tej no­cy is­tniała tyl­ko ona i niez­na­jomy on. Przys­tojny, ele­gan­cki, pełen kla­sy. Nie za­dawał zbędnych py­tań. Nie in­te­reso­wała go obrączka na pal­cu. Nie zas­ta­nawiał się dlacze­go ona sa­mot­nie sie­dzi w barze w ho­telu. Po pros­tu się przy­siadł. Pos­ta­wił drin­ka. Do­ciekał rzeczy ba­nal­nych. Począwszy od ulu­bione­go ko­loru, skończyw­szy na os­tatniej wyrzu­conej kar­tce do śmiet­ni­ka. Je­go oczy wodziły po jej ciele... – na myśl o tym, szkarłat­ny ru­mieniec ob­lał jej po­liczki.
Je­go dłoń na jej dłoni... W tym barze, czuła się jak nas­to­lat­ka. Ser­ce dy­gotało z pod­niece­nia. I ten po­całunek. Naj­pierw czuły, de­likat­ny, ba­dający gra­nice, a po­tem co­raz szyb­szy, gwałtow­niej­szy. Ich od­dechy sple­cione w jed­ność...- smut­nym wzro­kiem objęła sy­pial­nie.
Zdradziła. Jed­no­razo­wa przy­goda skreśliła jej małżeństwo. Za­miast roz­wiązy­wać prob­le­my, zaczęła od nich uciekać. A te­raz mu­si zapłacić za swą lek­ko­myślność.

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 12 grudnia 2009, 21:20

Zeszyt Najlepsze 

Zeszyt szczególne.
te, które są mi szczególnie bliskie. 

Zeszyt Z os­tatniej chwili
Z codzien­ne­go przeglądania 

Zeszyt Smu­tek samotnosci
Nig­dzie nie jes­teśmy bar­dziej sa­mot­ni, niż leżąc w łóżku, z naszy­mi ta­jem­ni­cami i wewnętrznym głosem, którym żeg­na­my lub przek­li­namy mi­jający dzień.

~Jo­nathan Car­roll — Białe Jabłka~ 

Zeszyt Czy­jeś myśli 

Zeszyt ???? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Asiaa

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]