Życiowe i mobilizujące

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

Malezyjski zachód słońca

Viggo
Ma­lezyj­ski zachód słońca
Kiedyś kochałem No­wy Jork o tej porze ro­ku. Zi­my tu­taj by­wały mroźne, lecz zaw­sze ko­loro­we i pełne pul­sujące­go życia. Zu­pełnie jak­by mias­to wyczu­wało, jak wiel­ki­mi kro­kami zbliża się Boże Narodzenie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 15:34

Chwila przez oczy zaspane

Jak szept pe­reł świtu
krop­le od­chodzącej zimy
wiszą na sznur­ku do susze­nia prania
od­bi­jają się w nich sny
osied­lo­wymi blokami

prze­cieka syl­wetka sąsiadki
uty­kającej na schizofrenię
w sza­rym pi­kowa­nym płaszczu
i spódni­cy jesiennej

sta­do wron
prze­cina niebo
le­niwe niedzielne
i mok­ra ulica
po której szła kobieta
z rek­lamówką kolorową
jak nadzieja

spoczy­wała w niej tęcza 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 24 stycznia 2016, 20:45

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 24 listopada 2015, 19:36

Jestem kobietą- najsilniejszym stworzeniem tego świata

Jes­tem kobietą
Rep­re­zen­tan­tką piękna i miłości
Dającą życie
A nie mającą pra­wa go odebrać
Moim obo­wiązkiem jest dbać o każde życie
Bo jes­tem matką wszys­tkich dzieci
Jeżeli któraś z ko­biet nie dba o życie swo­jego dziecka
Moim obo­wiązkiem jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 19 listopada 2015, 13:08

gwiazd naszych zbiór

jed­no życzenie
spaść tam gdzie Ty
kiedyś zgaśniesz
nig­dy w moich oczach

gdy na­dej­dzie kres
mlecznej drogi
pójdziemy własną ścieżka
szu­kać dru­giego nieba. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 października 2015, 16:36

Dywan ze zmarszczkami na czole

Jaś za­cis­ka zęby
uderza w dy­wan na trzepaku
z które­go wy­padają roztocza
na pożar­cie wiatru

Ja­sio ma dzieciństwo gorzkie
i pat­rzy na ok­no co chwilę
a z ok­na przygląda się mu matka
prze­pitą twarzą z wiel­kim limem

W do­mu me­lina i przemoc
stąd Jaś tak się wyżywa
całą niena­wiść zos­ta­wia w dywanie
który z bólu się zwija

Chłopak ma znoszo­ny golf
a mat­ka w ok­nie pa­li papierosa
na niebie wi­ruje sta­do wron
bo to podła - ro­ku - pora 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 marca 2014, 21:20
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 11:28fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia IV 

przedwczoraj, 08:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia III

przedwczoraj, 08:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Starzejąc się na­bywa­my doświad­cze­nia, [...]

14 stycznia 2019, 19:53danioł sko­men­to­wał tek­st Starzejąc się na­bywa­my doświad­cze­nia, [...]

14 stycznia 2019, 19:01RozaR sko­men­to­wał tek­st Fotografia II 

14 stycznia 2019, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia II 

14 stycznia 2019, 11:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

14 stycznia 2019, 11:03fyrfle do­dał no­wy tek­st WIGILIA

14 stycznia 2019, 10:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Fotografia

14 stycznia 2019, 07:36fyrfle do­dał no­wy tek­st 13.11.2019r.