Życie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 26 tek­stów.

Żeby być po­nad pra­wem trze­ba to pra­wo stworzyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 kwietnia 2017, 23:48

* * *

Jes­teś wszys­tkim, cze­go potrzebuję
I choćbym um­rzeć za ciebie musiała
Umrę 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 lutego 2017, 00:10

Zaw­sze mam w pa­mięci, że jut­ro mogę um­rzeć. Tra­fia do mnie te­raz, że te jut­ro za­mienić się może w jedną godzinę, w za chwilę. Praw­da, umiera­my od początku istnienia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lutego 2015, 18:15

ugory

mo­ja twarz poszarzała
wśród ugorów codzienności
za­danych py­tań mam tysiąc

ten czas mój niedawny
sku­tecznie wy­gar­bo­wał skórę
i bliz­ny od­ległe podrażnił

ten pun­kt, dokąd zmierzam
moc­no się oddalił
psychi­ka mnie się uwstecznia

czym jest ta nadzieja
jak pies, który merda
lecz co rusz ktoś sznu­rem szarpie

od­da­la się przyszłość
dym ją spowija
i znów jest het, pod horyzontem

Ra­fał Ratyński
Po­bie­dzis­ka 09.02.2015 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2015, 13:32

Wyrzu­ty z su­mienia roz­rzu­cone po po­koju, nikt nie może tu wejść. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 lutego 2015, 13:51

Ten je­den moment
Jed­na chwi­la,która uświada­mia Ci, że nie war­to pla­nować życia krok po kroku.
Wy­daje nam się że mu­simy mieć wszys­tko pod kon­trolą,że dzięki te­mu nasze życie będzie lepsze....
Uświado­mienie so­bie w jak wiel­kim błedzie jes­teśmy jest połową sukcesu...
Każda ko­lej­na połowa to chwi­la nie ob­je­ta kontrolą... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lutego 2015, 14:07

Myśla­mi sięgnę więcej niż włas­ny­mi ręko­ma,myśla­mi zajdę da­lej niż włas­ny­mi no­gami,myśli me pot­ra­fią po pros­tu wszys­tko a ja sa­ma niewiele. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 lutego 2015, 15:29

Ludzie dużo kłamią, dla­tego ważniej­sze od słów są czyny. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lutego 2015, 12:59

W ta­kie dni się nie umiera, w ta­kie dni można tyl­ko za­pom­nieć, że się istnieje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 lutego 2015, 22:14

Czys­ta kar­tka, a na niej czar­nym tuszem spi­suje się nasza historia,
nie wiem, czy to będzie jed­na, dwie czy trzy strony,
dla mnie to i tak, będą naj­piękniej­sze kar­tki życia... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2015, 00:07
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Ariaa

Użytkownicy
H I J
Aktywność

13 listopada 2017, 01:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 01:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 16:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 22:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 21:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 07:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 04:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 23:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]