Zimowo.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 63 tek­sty.

Zimę trze­ba wy­kaszleć, bo le­ki są za drogie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 stycznia 2016, 23:32

* * *

Zi­ma nadeszła
dzień krótki, trochę senny
śnieżno­biały sen


Odtwórz  

dziennik
zebrał 12 fiszek • 28 listopada 2015, 20:20

ma­my ta­ki za­pas myśli
że 'zi­ma' nam nie sroga
... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 listopada 2014, 21:27

iskra

jes­teś jak zi­mowy wieczór
- roz­mi­jamy się w drzwiach o zapałkę
by nie spłonąć

czym prędzej 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 sierpnia 2014, 15:39

O zi­mo! Nikt cię tu nie trzymo! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 lutego 2014, 19:49

Kiedy stąpasz po kruchym lodzie, nie szu­kaj przerębla. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 lutego 2014, 00:02

zima też może być piękna

noc dziś urodzajna

w ciem­nej grudzie nieba
kwitną gwiazd kaczeńce

brodzę w mlecznej drodze
jak wędro­wiec szczęśliwy
które­mu oprócz życia

nie potrzeba

więcej 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 stycznia 2014, 20:09

ciemną nocą się zakradła
przyszła
zi­ma nieproszona
nie od mro­zu pękł jed­nak księżyc
cza­sem tak wy­je do niego serce
roz­paczli­wie ra­tując w sobie
relikwie
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 26 listopada 2013, 00:05

Zi­ma by­wa piękna, lecz nie wte­dy, gdy gości w ludzkich sercach. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 września 2013, 17:45

Życie by­wa tak pokręco­ne, ze zaczy­namy mieć wszys­tko w dupie... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 lipca 2013, 14:14
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

11 grudnia 2018, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]