Zeszytowy zeszyt.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 40 tek­stów.

Na­wet naj­piękniej­sze słowa, nie zastąpią bliskości. 

myśl dnia z 12 kwietnia 2013 roku
zebrała 166 fiszek • 11 lipca 2010, 19:59

Długa jest dro­ga do ra­ju skar­bie, więc nie przej­muj się drobiazgami. 

cytat dnia z 16 stycznia 2016 roku
zebrał 77 fiszek

Bo Miłość jest wte­dy, gdy pat­rząc na Two­je zdjęcie uśmie­cham się; gdy słysząc Twój głos przechodzą mnie dreszcze; gdy widząc Cię, ser­ca zaczy­na bić szyb­ciej; gdy śpiąc śnię o To­bie; gdy czując Cię, marzę o Twym dotyku. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 marca 2010, 18:31

W całym moim życiu wyg­rałem wiele bi­tew, nies­te­ty, przeg­rałem tę naj­ważniej­szą - o twe serce... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 stycznia 2010, 17:41

Zniszczo­ny przez to co kochałem, nicze­go nie żałuję. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 22 stycznia 2010, 15:01

Jest ta­ki mo­ment, kiedy ból jest tak duży, że nie możesz od­dychać. To jest ta­ki spryt­ny mecha­nizm. Myślę, że przećwiczo­ny wielok­rotnie przez na­turę. Du­sisz się, in­styn­ktow­nie ra­tujesz się i za­pomi­nasz na chwilę o bólu. Boisz się naw­ro­tu bez­dechu i dzięki te­mu możesz przeżyć. 

cytat dnia z 8 stycznia 2010 roku
zebrał 302 fiszki

kocham Cię w malinach.
i na strychu gdzie straszy.

kocham w pok­rzy­wach co po­parzą czasem.
i wśród dzi­kich ko­ni, które ga­lopem dep­czą zieleń.

kocham w ciem­nościach gdzie jes­teś światłem.
i na tęczy, gdzie ko­lor Twoich oczu.

kocham na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek

Umiem wy­doby­wać piękne dźwięki sunąc pal­ca­mi po stru­nach gi­tary. Chciałbym wy­dobyć po­dobną mu­zykę, po twoim ciele błądząc opuszkami. 

aforyzm dnia z 24 listopada 2009 roku
zebrał 250 fiszek • 23 listopada 2009, 10:22

Czy­tając sce­nariusz swo­jego życia zas­ta­nawiam się, kto był na ty­le złośli­wy, by tak go napisać. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 10 grudnia 2009, 15:39

Po każdym spoj­rze­niu w niebo zos­ta­je w oczach nieco błękitu. 

cytat
zebrał 22 fiszki
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aleksander Kumor

Użytkownicy
B C D
Aktywność