zeszyt

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 185 tek­stów.

W sek­sie jest coś nur­tujące­go, cyk­liczne­go, a jed­nak cieka­wego, ruchli­wego, a poz­wa­lające­go wypocząć.
Teore­tycznie jest mecha­niką, nie­szab­lo­nową i za­gad­kową siłą pędu,
a jakże is­totną wo­bec ry­tual­nych pot­rzeb hor­mo­nal­ne­go stanu..
Nieo­sza­cowaną jak ape­tyt.. bez wzo­ru i gra­nic jak ludzka konsumpcja. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 listopada 2013, 21:43

Sa­mot­ność w dzień sta­je się przez­roczys­ta, nocą wi­dać ją na­wet przez ścianę. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 17 listopada 2013, 10:01

Ściera­my się...by da­lej szło gładko. 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 8 września 2013, 00:56

Kiedyś - naj­bar­dziej od­legły pun­kt na ma­pie naszych tęsknot.
W za­sięgu nasze­go wzro­ku, lecz po­za za­sięgiem ramion. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 września 2013, 10:10

Ma­sy jadą dokąd to­ry prowadzą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 czerwca 2013, 17:21

Mat­ka no­si swo­je dziec­ko przez 9 miesięcy pod ser­cem, a przez resztę życia w sercu... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 maja 2013, 18:08

Co­raz trud­niej po­daro­wać dziec­ku pre­zent ja­kim jest pełna kochająca się rodzina... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 maja 2013, 02:20

Paląc mos­ty – po­piół do końca życia no­simy pod bu­tami. A każda ko­lej­na ta­bula ra­sa za­wiera ich odcisk. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 11 kwietnia 2013, 00:03

gdy­byśmy nie tęsknili
ludzie od­chodzi­liby
w nas

bezpowrotnie 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 marca 2013, 22:36

Miłość jest światłem, które wpuszcza­my do swo­jego serca. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 5 kwietnia 2013, 09:48
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Amira

Użytkownicy
D E F
Aktywność

19 lutego 2016, 13:55eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2015, 23:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

24 marca 2015, 18:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 23:13eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem przes­ta­jemy cy­kać.  

17 lutego 2015, 22:40eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 22:39eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 grudnia 2014, 13:14eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 grudnia 2014, 22:30eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

18 grudnia 2014, 18:42eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st ulepione

18 grudnia 2014, 12:49eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st napisał do mnie po ro­ku [...]