zeszyt1

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 25 tek­stów.

Sza­cunek? Nie cier­pię te­go słowa. Pew­nie dla­tego że na tym świecie trze­ba sza­nować niewłaści­wych ludzi z niewłaści­wych powodów. 

cytat dnia z 24 kwietnia 2016 roku
zebrał 42 fiszki

Nie wiem ja­ki jes­tem, ale cier­pię, gdy mnie de­for­mują... Wbrew wszys­tkiemu chcę być sobą. 

cytat dnia z 1 września 2017 roku
zebrał 120 fiszek

W życiu zdarzają się pew­ne doświad­cze­nia, które trze­ba gro­madzić

i pielęgno­wać z taką pie­czołowi­tością, jak­byśmy już nig­dy nie mieli okaz­ji ich przeżyć. 

cytat
zebrał 17 fiszek

bo łat­wiej być kol­cem, niż płatkiem
róży 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 sierpnia 2015, 00:39

Kiedyś sądziłam, że siła cha­rak­te­ru po­lega na tym, żeby być co­raz to twar­dszym, wy­robić w so­bie za­wiły sys­tem ochron­ny, który po­maga nam po­godzić się z rzeczy­wis­tością. Ale wszys­tkie me­tody kształto­wania cha­rak­te­ru wy­latują przez ok­no, kiedy od­kry­jesz, że nie ma już żad­nych prawd... a przy­naj­mniej ty już żad­nych nie dostrzegasz. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Nig­dy nie proś ma­gika o powtórze­nie tej sa­mej sztuczki. Roz­szyf­ru­jesz ją i cała ma­gia pryśnie. 

cytat
zebrał 31 fiszek

Jak kocha­my to chce­my być wier­ni. Jak nie chce­my być wier­ni to nie kochamy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 sierpnia 2015, 03:25

Ludzie są dziw­ni. Raz ob­ra­biają ci dupę, a po­tem masz wrażenie, że Ci do niej wejdą... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 15 sierpnia 2015, 04:27

Wolę leżeć na ziemi i pat­rzeć na gwiaz­dy, niż próbo­wać do nich dot­rzeć mając niewielką szansę, że mi się uda. 

cytat
zebrał 38 fiszek

[...] w naszym do­rosłym życiu, bar­dzo rzad­ko jes­teśmy "po pros­tu" szczerzy. Na co dzień mówienie praw­dy jest al­bo zbędne, al­bo szkodliwe. 

cytat
zebrał 44 fiszki
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność