Zaskaujące

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 12 tek­stów.

Wzla­tam między gwiaz­dy, chłonąc ciszę ga­lak­tyk - mu­zykę wto­pioną w ho­ry­zont zdarzeń... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 marca 2014, 15:05

Już nie pot­ra­fię umierać samotnie.

brak­nie mi słów. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 maja 2014, 22:14

"Miłość, znaczy potęga"

Smród. Tłum ludzi. Plac. Wer­ble. Na środ­ku klęczy człowiek. Obok niego stoi kat. Nie wygląda ty­powo. Długa czar­na suk­nia. Ob­cisły skórza­ny gor­set. Krótkie, ciem­ne włosy pod­kreślające białą jak płatek śniegu skórę. Czarna [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 5 marca 2013, 20:49

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 5 czerwca 2013, 18:00

Wodzisz mnie na po­kusze­nie głosem spo­koj­ne­go nieba. Tęsknota. 

myśl
zebrała 145 fiszek • 29 maja 2013, 18:23

Wyszep­tał imię miłości,
niosąc przez wiatr
w ryt­mie namiętności. 

haiku
zebrał 29 fiszek • 26 maja 2013, 20:48

Stru­na miłości,
dźwięki od­gry­wane w 
mo­men­tach ciszy. 

haiku
zebrał 26 fiszek • 28 maja 2013, 20:49

Poszedł da­leko,
gdyż nie wie­dział
gdzie jest miej­sce blis­ko niej

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 maja 2013, 22:14

Prag­niesz złapać os­tat­ni od­dech poz­ba­wiony ja­kiego­kol­wiek lęku,
lecz cza­sa­mi to za mało by zat­rzy­mać ser­ce pełne znużenia... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 5 czerwca 2013, 09:39

Ten związek był jak zadanie:
dłuższa ana­liza niż rozwiązanie. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 4 czerwca 2013, 18:32
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zingela

Użytkownicy
R S T
Aktywność

15 października 2014, 20:58Sharoon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

3 maja 2014, 15:58Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

18 kwietnia 2014, 20:09Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 18:04Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 17:56Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 17:42Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 17:32Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 17:15Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 11:35Sharoon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?