zajebiste

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 53 tek­sty.

Złota stalówka nie gwa­ran­tu­je To­bie piękne­go cha­rak­te­ru pis­ma...
To, że masz brzyd­kie pis­mo nie przek­reśla Ciebie w zdo­byciu „Złotej Stalówki”… 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 lutego 2014, 14:58

Dzi­siej­sza rzeczy­wis­tość wykłuwa oczy tym, co zęby posiadają. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 17 sierpnia 2011, 19:56

Ze­ro niena­widzi in­nych liczb. 

cytat dnia z 8 lutego 2011 roku
zebrał 108 fiszek

Życie...

Po­rachu­je Ci kości i jeszcze wys­ta­wi rachunek

myśl
zebrała 85 fiszek • 2 lipca 2011, 23:13

Nieświado­ma podłych zdarzeń żyję w świecie swoich marzeń. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 7 maja 2010, 20:40

Pod po­wieka­mi za­myka­my swo­je wspom­nienia wierząc, że ożyją. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 11 lipca 2011, 00:24

Świat bez idiotów nie byłby ani od­ro­binę mądrzejszy. 

aforyzm dnia z 7 lipca 2011 roku
zebrał 121 fiszek • 16 kwietnia 2010, 21:31

Naj­trud­niej­szą rzeczą w trzy­maniu się, jest by odpuścić.


(ang. The har­dest thing in hol­ding on, is to let go.) 

myśl
zebrała 39 fiszek • 10 czerwca 2011, 01:33

My ludzie, skarżymy się często [...], że tak mało jest dni dob­rych, a tak wiele złych [...], prze­ważnie niesłusznie. Gdy­byśmy zaw­sze z ot­wartym ser­cem przyj­mo­wali dob­ro, które nam Bóg na każdy dzień go­tuje, mieli­byśmy także dość siły, by znieść zło, jeśli się zdarzy. 

cytat
zebrał 41 fiszek

Po­tykając się można zajść da­leko; nie wol­no tyl­ko upaść i nie pod­nieść się. 

cytat dnia z 13 marca 2016 roku
zebrał 119 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Johann Wolfgang Goethe

Użytkownicy
N O P
Aktywność

3 czerwca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby być wiel­kim, trze­ba [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Oleeeek do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem up­cha­ny w [...]

9 kwietnia 2015, 18:37Oleeeek do­dał no­wy tek­st Mowią nie rób planów, [...]