Zachwycające

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 82 tek­sty.

Nielot

dawni
dalecy
wspo­minam was raz ostatni

bo już pra­wie jes­tem człowiek
z blas­ku księżyca
z komet
meteorów

śmierć się wy­pasa na grobach
drze­wa w mych og­ro­dach ob­darła
z liści i kwiatów

lecz ja ser­ce otwieram
i idę
do­nikąd da­lej

do ciała wiążąc nadziei żagle

bo dusza
to anioł w człowieku

nieskrzydlaty 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 16 marca 2018, 09:17

rękopis

cza­sami noc trwa zbyt długo
choć daw­no wyb­lakły gwiazdy
chy­ba że w moich oczach
wyczer­pał już los wscho­dy słońca

a może sta­ruszek wiatr
za­pom­niał ot­worzyć okiennic

więc kiedy znów zacznę wątpić
połóż mi pa­lec na ustach

nie chcę wie­dzieć co jest nam pisane
aż do os­tatniej strony

dopóki trwa w nas opowieść
nie wol­no mówić o końcach 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 listopada 2017, 08:37

sezon na astry

światła w do­mu po dru­giej stro­nie ulicy
zaw­sze są jak­by cieplejsze

na­wet wrzosy
przek­wi­tają najpiękniej
na prze­ciw­ległym balkonie

py­tasz mnie
jak to się stało
że ciągle przy to­bie jestem

nie mówię nic
prze­cież życie pisze naj­lep­sze wiersze

cho­wam się w twoich objęciach
jak niedo­kończo­ny list

tej zi­my znów so­bie nie kupię
ciepłych rękawiczek
bo od tam­tej jesieni
nig­dy nie marzną mi dłonie

mo­jemu mężowi 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 października 2017, 13:09

akacje

jest ta­ki dziw­ny ogród
za fur­tką zapomnienia
to tu­taj niebies­ki bluszcz
op­la­ta wspom­nień drzewa

na kwitnących nadziejach
osiadł pud­ro­wy róż
i dro­bin­ka­mi szczęścia
osiada na powiekach

gdy kiedyś zniknę na dłużej
z twoich niebies­kich snów
pod jed­nym z ta­kich drzew
będę na ciebie czekać 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 lipca 2017, 08:06

Zaczarowany ogród

po no­cach mi się śni
wciąż tyl­ko ta biel skrzydlata
ty­siącem piór przystrojona
którą og­nie słońca złocą

bo w moim og­rodzie
tańczą anioły
gdy mu­zyka
z ot­wartych okien brzmi

a cho­ciaż i w najsłod­szej pieśni
jest go­rycz milczenia

o wszys­tkich na­pot­ka­nych cudach
jak ludzkich oczu dwa słońca
i stru­mieniu co falą błękitną
przek­racza brze­gi rzęs

opo­wiem ci kiedyś
w for­te­piano­wych etiudachDla Ma­deleine, w dniu Jej imienin. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 22 lipca 2017, 08:29

Obcy ktoś

spójrz mi w oczy
aż do głębi
od wzruszeń niepowysychały

lecz ser­cem ja już nie ten sam
jak­bym siebie się wyrzekł
z całej duszy

śniłem
że sa­mot­nie szliście
przez cmen­tarny las

jak mgły sine
pośród wy­marłych gwiazd

ktoś płakał po kimś

ka­mienie łza­mi kruszył 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 10 lipca 2017, 13:10

po drugiej stronie tęczy

to jak pi­cie ka­wy o poranku
ze swoim aniołem stróżem
trzy­mając filiżankę
ko­niu­szkiem małego paluszka
głębo­ko pat­rząc w oczy
i nie móc oder­wać wzroku
nieog­ra­niczo­ne szczęście
wewnętrzny spokój
poczu­cie spełnienia
i gdy­by ktoś mnie te­raz zapytał
w trak­cie sen­ne­go lunatykowania
dokąd zmie­rzają mo­je kroki
pew­nie odpowiedziałbym
że na dru­gi ko­niec twoich źrenic
tam cze­ka raj na mnie
mój Eden
trzy stop­nie nad niebem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 czerwca 2017, 01:32

Echo

już po­gasiłem światła
a ktoś z od­da­li

na for­te­pianie gra

jak­by z pa­mięci mo­jej przybywał
i je­den krok od niego mnie dzieli

mu­zyka wszys­tko pamięta

wszys­tko w niej żyje

ta cisza
ten bez­kres

bliższy niż serce

star­czy dot­knięcie dłoni
by noc mi przyrzekła

że nig­dy two­jego nie wyz­na imienia

bo mu­zyka jest czekaniem

lub tyl­ko echem
milczenia 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 23 maja 2017, 10:43

przejrzystość

za­wie­sze­ni jak dwa ciała niebieskie
świecące światłem odbitym

ja kar­mię się twoim ciepłem
ty moim blas­kiem osłaniasz

bo tu nie chodzi o to
żeby świata za sobą nie widzieć

miłość jest tak przezroczysta
że sobą nic nie przysłania 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 18 lutego 2017, 08:29

spod skrzydeł

jeszcze chwi­la
ot­worzą się drzwi
zos­ta­wisz mi uśmiech za progiem
dłoń co pop­ra­wiała ci czapkę
i jeszcze to ser­ca drżenie

uśmie­chem oszu­kać chcę łzy
a jed­nak coś ścis­ka w gardle
gdy pat­rzę zno­wu po latach
jak uczysz się sta­wiać pier­wsze kroki
co­raz da­lej ode mnie

syn­ko­wi w dniu urodzin 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 listopada 2016, 09:31
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
M N O
Aktywność

przedwczoraj, 17:14Naja sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

przedwczoraj, 17:14Naja sko­men­to­wał tek­st Zdrowia szczęścia i miłości. [...] 

przedwczoraj, 17:13Naja sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

przedwczoraj, 17:10Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 17:09Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

18 kwietnia 2019, 14:18Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

18 kwietnia 2019, 14:14Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

18 kwietnia 2019, 14:13Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 kwietnia 2019, 20:13Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

16 kwietnia 2019, 20:07Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera