Wyższa świadomość

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 12 tek­stów.

w sumie o niczym

zaw­sze jest
wyjście przed którym drżą ci dłonie

i ten przy­marznięty bezruch;
ciepły język
jak zim­ny prysznic

nie wiem czy przyk­le­jony do świata
bądź oder­wa­ny od siebie

ułożony jak os­tatni puzzel
pośród ko­lej­ne­go pudełka

może ktoś to kupi
w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 20 lutego 2015, 00:27

Czasem jestem jak ten dzień...

choć ko­lej­ny wciąż dur­ny
chmur­nieje od sa­mego świtania
gdy błądzi nis­ko śla­dami jaskółek
i kor­ci burzę

a one stoją
stoją jak wryte
wyr­wa­ne nag­le z marzeń
od włas­ne­go ciężaru bezsilne
- cienie

- więc daj mi daj
siłę mi daj i odwagę
a po­tem chęć
by pal­cem ruszyć w bucie
choć -
tak drą się na strzępy
głosy niechciane

bo­li mnie już od te­go
roz­dra­pywa­nia

- mówię ci serce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 lutego 2015, 10:57

Zamknąć i uwierzyć

kiedy zwiet­rzało na siłe
to co wo­ni nieznajomo
tyl­ko słowo zostaje

niesa­mowi­te zjawisko
pi­sane czy mówione

z tej strony
pachnie
dźwięczy
dotyka

to niemożliwe
rzeczą sceptycy

a wys­tar­czy li
zam­knąć oczy
i uwierzyć 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 grudnia 2014, 08:33

Rzeczywistości

Jes­tem w swym życiu ro­man­tycznie niepoprawny
Dość sta­romod­ny, by nie rzec dawny
I z te­go po­wodu mam wiele przykrości
Bo nie pa­suję do rzeczywistości

Nie lu­bie wrza­wy, har­midru, hałasu
Uwiel­biam śpiew ptaków i za­pach lasu
Me życie aż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 września 2014, 11:32

Zbyt zielona trawa

da­leko do spełnienia
to­bie sios­tro bracie
gdy twarz zafrasowana

tem­po zbyt szybkie
dro­gie okruszki
smut­ne dziś niebo
ciągle mało monet

wszys­tko wydzielone
ka­nali­ki pełne cieczy
w do­dat­ku słonej

wo­da zbyt mokra
tra­wa zbyt zielona

myśli galop
od tak niezadowolenie
gębo skwaszona

bo przecież
nie ma cza­su na uśmiech
smut­ny narodzie 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 30 maja 2014, 17:37

Zastanów się

na­ciąga­na sys­te­matycznie
elas­tyczna skóra
przeb­ra­nej rzeczywistości
co by zgu­bić rachubę

now­sze no­we pogania
in­no­wacją z naz­wy
za­miast zbliżać oddala

gdzie ob­cym bywa
z krwi jed­nej człowiek
tam zmo­ra ów czasów

prze­bieg informacji
błys­ka­wicy mgnienie
lecz twarzą w twarz
co mówią nie wiesz

zas­tanów się ludzkości 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 29 maja 2014, 01:19

Gołebie serce za zazdroskami z rzęs

Wygląda na mnie życie
jes­tem je­go ok­nem na świat
z za­mino­waną twarzą
wyp­ro­wadzam się w pole
ogar­nia mnie strach na wróble
który dud­ni wraz z deszczem
Człowiek to niewypał! 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 maja 2014, 14:55

Pełnosprawni inaczej

w pełni sprawni
a jed­nak upośledzeni
i ten wy­raz twarzy
po­zytyw­ny czy grany

wszys­tko nie na "tak"
od­biega od "normy"
i sam już nie wie
w której sie­dzi skórze

nienaturalność
ile jest tych wcieleń

na nic mi gadżety
ma­mony klapki

"to" nie mo­je marzenie
gdzie dążysz ludzkości?

a gdy­by tak
usłyszeć bar­wy
nie zniekształcone
doświad­czyć ciepła
zmysłowe­go głosu
i szcze­rego bi­cia serca
trzy­mane­go za dłonie? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 25 marca 2014, 07:26

***

wkra­da się
plamą na bieli
znaczony

prześla­dowcą zowie
rzu­cając w oczy
obel­gi nieczyste

szydząc z rzeczywistości
mówiąc że jest prawdą
jedną z wielu

ma­mi umysł
tar­ga zmysły
wypacza

i znika
z przebłyskiem
na horyzoncie 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 29 marca 2014, 12:26

Młot I Pył.

A gdy ser­ce moje
w pył się rozpadnie
i z ran przezroczyście
krwa­wić zacznę
nie będzie człowieka
będę ja tylko

I gdy dusza moja
w ka­mień się zamieni
a żal zacznie
młotem bić bezlitośnie
nie będzie nikogo
tyl­ko ja 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 16 marca 2014, 20:00
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
M N O
Aktywność

13 marca 2019, 21:55Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 marca 2019, 21:54Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

12 marca 2019, 20:43Naja sko­men­to­wał tek­st ona niewin­na niewin­ny on a ta­kie [...]

12 marca 2019, 20:38Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 marca 2019, 20:35Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

10 marca 2019, 20:31Naja sko­men­to­wał tek­st negesis a w piątek wie­czo­rem [...]

27 lutego 2019, 19:46Naja sko­men­to­wał tek­st Idzie no­we

24 lutego 2019, 21:33Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

24 lutego 2019, 21:30Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione słowo.  

24 lutego 2019, 21:29Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione słowo.