Wyszpiekowane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 27 tek­stów.

Gdy­bym mogła, to bym zrobiła
Wiem jed­nak, że nie mogę
Do te­go wca­le mi się nie chce
Gdy­bym na­wet chciała
To i tak bym nie mogła
Ale gdy­bym jed­nak mogła
To i tak by mi się nie chciało
I bym te­go nie zrobiła... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 października 2017, 22:11

* * *

Wra­całem dziś po dyżurze autem do War­sza­wy, a że to półto­rej godzi­ny jaz­dy, to miałem czas, żeby myśleć. Wra­całem po dyżurze trud­nym - po ta­kim myśli się naj­więcej. Dyżuru trud­ne­go nie należy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 13 sierpnia 2017, 22:33

Życzli­wość to ta­kie życze­nie: bądź dob­ry, choć ty­le co ja. 

myśl dnia z 4 czerwca 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 3 czerwca 2017, 22:08

Bajka o Leninie i traktowaniu Żydów po rewolucji.

Dro­gie dzieci...Z pew­nością zas­ta­nawiacie się, kim są Żydzi? Żydem jest człowiek pochodzący z Iz­raela i będący wyz­nawcą Bo­ga Iz­raela który ob­ja­wił się Mojżeszo­wi a ma na imię Jah­we. Żydzi są pok­rzyw­dzo­nym narodem, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 29 kwietnia 2017, 18:39

Gdy po­zos­ta­wić ludziom wol­ność wy­boru, z miej­sca zaczy­nają naśla­dować innych. 

cytat dnia z 27 kwietnia 2017 roku
zebrał 14 fiszek

jed­ni tworzą at­mosferę
a in­ni tyl­ko psują powietrze
 

myśl dnia z 22 kwietnia 2017 roku
zebrała 49 fiszek • 21 kwietnia 2017, 16:48

Prze­sadzam, bo kwiat­ki rosną.

nar­cy­zem być 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 kwietnia 2017, 09:27

... w dzi­siej­szych cza­sach trze­ba wie­dzieć, kiedy jeść pączki z Różą... a kiedy z adwokatem.... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 lutego 2017, 10:30

Praw­dzi­wy mężczyz­na - w prze­ciwieństwie do tych zniewieściałych- kre­muje się do­piero po śmierci. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 stycznia 2017, 18:23

I przychodzi w życiu ta­ki czas, kiedy dob­rze wiesz,
że nie masz już cza­su na czekanie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 stycznia 2017, 21:53
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny