PERŁA

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 68 tek­stów.

Szlachet­ność ser­ca, poz­nasz po próbie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2018, 12:40

adventus

na uli­cach wiel­kich miast wyścig świateł
kuszą nas światłowody
płyniemy z prądem bez ce­lu wiel­ki­mi autostradami

a ktoś ka­zał pros­to­wać nam ścieżki

jak da­leko uciek­li­byśmy od Ciebie
gdy­byśmy nie upadali

a Ty porzu­ciłeś niebo
żeby je ludziom przychylić

pat­rzę na Ciebie w żłóbku
i oczom nie mogę uwierzyć
kim dla Ciebie mu­siał być człowiek
że zechciałeś być ta­ki mały 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 15 grudnia 2017, 07:52

Zmęczo­ny życiem,
je­sien­ny tułacz wiat­ru -
ucichł od­dech barw. 

haiku
zebrał 11 fiszek • 24 listopada 2017, 15:55

rękopis

cza­sami noc trwa zbyt długo
choć daw­no wyb­lakły gwiazdy
chy­ba że w moich oczach
wyczer­pał już los wscho­dy słońca

a może sta­ruszek wiatr
za­pom­niał ot­worzyć okiennic

więc kiedy znów zacznę wątpić
połóż mi pa­lec na ustach

nie chcę wie­dzieć co jest nam pisane
aż do os­tatniej strony

dopóki trwa w nas opowieść
nie wol­no mówić o końcach 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 listopada 2017, 08:37

odrodzenie

Roz­jaśniały błęki­tem mo­je oczy
Po naj­ciem­niej­szym ser­ca mroku
Ko­lej­ny dzień ko­lorem nieba
Niesie ukojenie
Słońca promienie
Składają obietnicę
Zgaszo­nym nadziejom
I choć od­dech poszar­pa­ny jeszcze
I ciążą zmęczo­ne powieki
A dusza rozkrwawiona
Cze­kam na spacer
Pośród pożółkłych liści
Nieod­mien­nie przy­pomi­nają mi 
O zaklętym kręgu odrodzenia
Kiedy umierał wczo­raj­szy dzień
Chciałam by zab­rał w niepamięć
Tęsknot głębiny
i przej­mujący chłód
A dzi­siej­szy świt
Szep­tem naj­czul­szym przy­pom­niał mi,
że cza­sem skrzydła muszą odpocząć. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 listopada 2017, 08:21

Ja­ki jest naj­po­pular­niej­szy zawód na świecie?
-Zawód miłosny. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 25 października 2017, 22:49

poez­ja po­win­na być pros­ta jak drut kolczasta 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 11:32

Nikt tak nie pot­ra­fi kochać, jak ludzie nap­rawdę sa­mot­ni i nikt nie pot­ra­fi być tak sa­mot­ny jak ci, co pot­ra­fią nap­rawdę kochać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 sierpnia 2017, 23:33

... i znów mam wszys­tko... do zdobycia... 

anegdota
zebrała 9 fiszek • 17 lipca 2017, 22:16

Nasze krawędzie by­wają zbyt os­tre dla od­kry­tych serc. 

myśl dnia z 7 lipca 2017 roku
zebrała 14 fiszek • 5 lipca 2017, 22:53
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vergil

Użytkownicy
B C D
Aktywność

12 stycznia 2018, 08:47onejka sko­men­to­wał tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

11 stycznia 2018, 23:07yestem sko­men­to­wał tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

11 stycznia 2018, 21:16IKON sko­men­to­wał tek­st daj Bo­gu swój czas [...]

11 stycznia 2018, 21:16IKON sko­men­to­wał tek­st Pusty grób Je­zusa pot­ra­fi [...]

11 stycznia 2018, 20:53CiepłaWoda do­dał no­wy tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

27 grudnia 2017, 21:46la da­me sko­men­to­wał tek­st c(zło)wiek pros­to(padły)

27 grudnia 2017, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 09:07onejka sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 08:56Naja sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 00:11CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Brak ocze­kiwań...brak roz­cza­rowań!