wybrane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 29 tek­stów.

Stłuczo­ne lus­tra i czar­ne ko­ty, na ogół darzę głębo­kim lek­ce­ważeniem, wierzę na­tomiast głębo­ko w... No, może nie w miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, bo Rhett i Scar­lett to nie mój styl, ale w, po­wie­dzmy, na­tychmias­to­wy wza­jem­ny magnetyzm 

cytat
zebrał 15 fiszek

Po trze­cie - przy­pom­niał so­bie chińskie przysłowie, przek­leństwo brzmiące zwod­niczo przy­jem­nie, póki się nie usiadło i nie po­myślało. "Obyś żył w cieka­wych cza­sach". Przez os­tatnie pół ro­ku żył w niesa­mowi­cie cieka­wych cza­sach. Jeśli jeszcze przyt­ra­fi mu się się coś cieka­wego, nie­chyb­nie zwariuje. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Li­tość to nie miłość, po­myślał Bar­bie... ale kiedy jest się dziec­kiem, po­daro­wanie ub­ra­nia na­giemu to mu­si być krok we właści­wym kierunku. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Kiedy człowiek przes­ta­je się zmieniać, przes­ta­je czuć, wte­dy umiera. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Życie to jed­nak coś więcej niż tyl­ko ucie­czka przed bólem. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Zgu­biłem się w mro­ku, a Ty mnie znalazłaś.
Płonąłem, tak bar­dzo, a Ty dałaś mi lód. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Każde pi­wo, które jest w lodówce po zam­knięciu sklepów, to dob­re piwo. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Trzy­manie się życia ciężko skla­syfi­kować ja­ko hobby. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Boże, użycz mi po­gody ducha, abym godził się z tym, cze­go nie mogę zmienić,
od­wa­gi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
i szczęścia, aby mi się jed­no z dru­gim nie popieprzyło... 

cytat
zebrał 24 fiszki
Pozostałe zeszyty
  • zeszyt – aby pa­miętać

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

24 grudnia 2015, 23:17insideout sko­men­to­wał tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

21 grudnia 2015, 22:51insideout sko­men­to­wał tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

20 grudnia 2015, 00:18insideout do­dał no­wy tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

5 listopada 2014, 22:48insideout do­dał no­wy tek­st W pe­wien na­tural­ny sposób, [...]

7 października 2014, 08:28małgos sko­men­to­wał tek­st Statystyki nie um­niej­szają cier­pienia [...]

7 października 2014, 00:59insideout sko­men­to­wał tek­st To właśnieżyczli­wi , tak [...]

7 października 2014, 00:58insideout sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe dob­ro, nie jest [...]

7 października 2014, 00:57insideout do­dał no­wy tek­st Statystyki nie um­niej­szają cier­pienia [...]

7 października 2014, 00:54insideout sko­men­to­wał tek­st demony

2 października 2014, 09:14krysta sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe dob­ro, nie jest [...]