wszystko i nic

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 174 tek­sty.

Po­zos­tanę tu przy to­bie, dopóki przychodzić będziesz na brzeg tej rze­ki. A gdy pójdziesz spać, ułożę się do snu u drzwi two­jego po­koju. A kiedy od­jedziesz, podążę twoim śla­dem. Aż po­wiesz mi: Zos­taw mnie!, a wte­dy odejdę. Ale do końca moich dni nie przes­tanę Cię kochać. 

cytat
zebrał 171 fiszek

Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód. 

cytat dnia z 31 grudnia 2009 roku
zebrał 488 fiszek

jest mi przykro
ale nie czu­je nic
od wewnątrz za­sysa mnie pustka 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2012, 17:27

Niekocha­ne ser­ce kocha naj­mocniej. Lecz gdy cze­ka zbyt długo, wsze­lakie uczu­cia zanikają. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 maja 2012, 18:10

Seks rozłado­wuje na­pięcie, miłość je potęguje.

Sex al­le­viates ten­sion. Lo­ve causes it. (ang.) 

cytat dnia z 24 lutego 2009 roku
zebrał 160 fiszek

Przyszłość zaczy­na się dzi­siaj, nie jutro.

The fu­ture star­ts to­day, not to­mor­row. (ang.) 

cytat
zebrał 374 fiszki

Dzień jest tyl­ko ko­lek­cją godzin.
Day is just a col­lection of hours. (ang.) 

cytat
zebrał 45 fiszek

Życie jest to opo­wieść idioty, pełna wrzas­ku i wściekłości, nic nie znacząca.

Li­fe is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Sig­ni­fying nothing. (ang.) 

cytat
zebrał 56 fiszek

Na pew­no to znasz. Uczu­cie, kiedy wszys­tko zaczy­na tra­cić sens. Kiedy nie mają żad­nej war­tości na­wet te rzeczy, które do niedaw­na wy­dawały się całym światem, to o co wal­czyłeś do końca wszel­kich sił. Kiedy ból zno­si naj­bar­dziej uciążli­we tros­ki pow­szed­niego dnia, a udręka wy­pełnia nieu­chron­nie całą psychikę.
Pustka. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 16 października 2010, 14:55

By­wa i tak...że słod­ki słów smak za­mienia się w gorzkie łzy... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 października 2010, 13:25
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sadako

Użytkownicy
R S T
Aktywność