Wszystko.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 30 tek­stów.

In­te­ligen­tni ludzie są często zmusza­ni do pi­cia, by bez­kon­flik­to­wo spędzać czas z idiotami. 

cytat dnia z 1 marca 2010 roku
zebrał 211 fiszek

Szczęście to po pros­tu dob­re zdro­wie i zła pamięć. 

cytat dnia z 27 października 2012 roku
zebrał 189 fiszek

Nig­dy nie za­pomi­naj­cie! Im wyżej wzla­tuje­my tym mniej­si wy­daje­my się tym co nie umieją latać. 

cytat dnia z 20 czerwca 2011 roku
zebrał 161 fiszek

Cieka­wość za­biła ko­ta, sa­tys­fak­cja go wskrzesiła. 

cytat dnia z 9 lipca 2013 roku
zebrał 62 fiszki

Wszys­cy boimy się te­go, cze­go nie rozumiemy. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Wszys­tko jest możli­we. Niemożli­we po pros­tu wy­maga więcej cza­su [...]. 

cytat dnia z 25 stycznia 2014 roku
zebrał 91 fiszek

Za późno przyz­na­jemy, że je­dyną rzeczą, której nie żałuje­my, to nasze błędy. 

cytat dnia z 15 września 2016 roku
zebrał 34 fiszki

Jak szczęśli­wie żyli­by niektórzy, gdy­by o spra­wy in­nych ludzi tak sa­mo mało troszczy­li się, jak o swo­je własne. 

cytat dnia z 29 grudnia 2013 roku
zebrał 46 fiszek

Życie jest zbyt po­ważne, by o nim po­ważnie mówić.

Li­fe is too im­portant to be ta­ken se­rious­ly. (ang.) 

cytat
zebrał 64 fiszki

Ko­biety mają wspa­niały in­styn­kt. Wszys­tko zauważają - z wyjątkiem te­go, co oczywiste. 

cytat dnia z 23 września 2015 roku
zebrał 66 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność