Wszystko...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 13 tek­stów.

Ciepłe słowa

Kocha­nA masz dwadzieścia trzy la­ta i całe życie przed sobą. Zrób WSZYS­TKO. Dosłow­nie WSZYS­TKO, co choć przez chwilę czy­ni cię szczęśliwą. Nie zas­ta­nawiaj się, nie ana­lizuj każde­go kro­ku, który do tej pory [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 4 sierpnia 2017, 21:17

Są i ta­kie scho­dy na których to męczysz się na­wet schodząc.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2017, 15:52

***

Tu leży człowiek
…ta­ki je­go wiek
Nie zdziałał nic
Chciał tyl­ko żyć

Połóż chryzantemę
Wyrównaj ziemię
Za­pamiętaj go
Pow­strzy­maj szloch
Bądź z nim, nie żegnaj
Niech lis­to­pad to będzie maj
Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 października 2016, 19:41

Dziwne

Dziw­ne w naszym świecie jes­to to, że ksiądz pe­dofil jest bar­dziej sza­nowa­ny niż nicze­mu win­ny bied­ny, uciekający przed wojną arab. Dziw­ne jest też to, że ko­bieta która prześpi się z kil­ko­ma to [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 18 lipca 2015, 22:01

Mija ten czas

Mi­jają mi­nuty, mi­jają dni
Za­bierają życie Nam
Za­bierają Miłość mi
Nie mam Ciebie
Jes­tem sam
Mi­ja ten czas
Za­bierając Nas
Wspom­nienia są
Pos­tać tworzą Twą
Osobą swą ra­tujesz dusze mą
Bądź se­kundą, bądź mgnieniem
Bądź wie­cznością, nieskończeniem
Po­całun­kiem, śmie­chem i łzą
Bądź po pros­tu Miłością mą 

Odtwórz  

wiersz
zebrał 20 fiszek • 9 lipca 2015, 19:19

To (nie) tylko sen.

Kil­ka mi­nut przed północą
Wte­dy gdy sny się sza­mocą
Gdy tyl­ko słońce zgaśnie
To snów wal­ka zaczy­na się właśnie
Którym snem ja­ko pier­wszym zaśnie?

Jeśli myśli­cie, że sa­me z siebie powstają
Że jak tyl­ko oczy za­myka­cie, do głowy wpadają
To się my­licie wielce
Każdy sen, ma duszę i serce
I chcą zawładnąć umysłu króles­twem
Ty­le się dzieje w każdy Nasz sen


Bóg raczy wie­dzieć co się dzieje w dzień...?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 czerwca 2015, 16:28

Zabłąkanie.

W cias­nych po­fałdo­wanych ko­rytarzach
Przechadza się, Ona chodzi po mej głowie
Od­wie­dza z nadziei rozświet­lających kaganków
Wszys­tkie bez wyjątku, naj­skryt­sze pokoje
Ta­jem­nic i uk­ry­tych wspom­nień za­kamarków

I po cóż ta męka i próżny trud?
Gdy­by powróciła i po­kochać chciała
Wszys­tko bez prob­lemów
Na ta­cy z mych ust by dostała.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 kwietnia 2015, 15:39

Ten człowiek nigdy nie miał domu

Wycho­wałem się w dużym mieście. Pa­miętam do­syć dużo ze swo­jego dzieciństwa, jeszcze więcej z czasów, w których na­leżałem do „młodzieży”. To, co było z te­go cza­su naj­ważniej­sze to zna­jomość z pew­nym panem. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 14 kwietnia 2015, 17:47

Co to jest miłość?

Miłość to jest ta­kie coś, cze­go nie ma. To ta­kie coś, co spra­wia, że nie ma li­tości... To tak jak­by bu­dować dom i pa­lić wszys­tko wokół... Miłość to jest słucha­nie pod drzwiami, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 24 września 2013, 23:01

Romantyzm

Początek weeken­du nie za­powiadał się zbyt cieka­wie. Właśnie roz­stałem się z dziew­czyną, a wszys­cy zna­jomi aku­rat mieli in­ne pla­ny więc na­wet nie miałem z kim na­pić się pi­wa . Mi­mo wszys­tko postanowiłem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 12 września 2013, 00:39
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
K L M
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.