wrócę tu

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 8 tek­stów.

Poranieni deszczem

Od cze­go zacząć?
Od szcze­liny. Od wyłomu.
Te­go wys­kro­bane­go w pośpiechu,
na kolanie.

I jeszcze ta
roz­ry­wająca świadomość,
chi­rur­gicznie czyste
nożyce błędu.

Ta­ki bałagan,
niepot­rzeb­ny chaos,
przy­pięty wo­reczka­mi zmęczenia
nad zgniecionym spokojnem.

A te­raz ta świd­rująca myśl.
Złączyć ręce, spoj­rzeć w oczy.
Nachy­lić się i...

Czekaj.

Pa­da deszcz. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 października 2017, 21:57

Nie krwawię.

Nie krwa­wię, więc to w porządku. Nic złego się nie dzieje. Nie jes­tem ran­na, nie doszu­kasz się na moim ciele si­niaków. Podłączo­na do apa­ratu­ry szczycę się cu­dow­ny­mi pa­ramet­ra­mi - książko­we ciśnienie, praca [...] — czytaj całość

opowiadanie • 21 września 2016, 20:07

marzec w Barcelonie

niech ktoś na­pisze za mnie wiersz
mądrzej i traf­niej do­bie­rze słowa
niech będzie o tym

że tęsknię

i że go­niłam wczo­raj autobus
z twarzą w środ­ku po­dobną
do twojej

i że ciągle kłócę się łzami
z kurzem na twoim rowerze

i o orzechu w torebce
z rąk twoich
kiedyś

nie wiem już
czy Ale­dis byłam czy Marią
a może sobą tylko
umarłą twoim milczeniem

i jeszcze
jeszcze o tym

że ub­ra­na w ko­ra­le wspomnień
siadam cza­sem
na tam­tej ławce 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 czerwca 2012, 00:29

Iść nap­rzód to być go­towym na to, że nig­dy nie będzie się gotowym. 

aforyzm dnia z 12 marca 2016 roku
zebrał 96 fiszek • 20 sierpnia 2011, 15:03

wy­raz twarzy nie ma­luje się sam,
wy­pisu­je zda­nie, na wpół za­bar­wione
pięknem nie bycia... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 29 lipca 2011, 13:18

Do Monique

Ob­ra­zu mi swe­go szczędzisz dla draki
Sza­leństwa ob­nażam oczu przekrwienie
I spać po no­cach, nie sposób jednaki
Oz­nak mi­zer­ności, ser­ca bi­cia drżenie

Sunę wraz z wiat­rem spo­jony niebytem
Słońce ucie­czką w cień cza­su zabawiam
Deszczem ob­my­wam słowa ukryte
Których [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 lipca 2011, 21:24

Wo­lałabym Go nie spot­kać, bo wpraw­dzie czułabym tą samą pus­tkę, ale nie mogłabym naz­wać jej po imieniu. 

myśl dnia z 18 marca 2016 roku
zebrała 69 fiszek • 16 lipca 2011, 20:26

Niewidzial­ne ręce bez­silności roz­ry­wają mu pier­si i gdy jed­na ścis­ka go za gardło, dru­ga wier­ci mu pal­cem dziurę w ser­cu, po czym wpycha mu ziar­na go­ryczy do środ­ka, które ciążą i rosną, by kiedyś os­ta­tecznie go rozerwać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 lipca 2011, 02:11
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sherst

Użytkownicy
D E F
Aktywność

13 lutego 2019, 10:26eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 stycznia 2019, 13:41eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

7 stycznia 2019, 08:45eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st ***(4 z 365)

4 stycznia 2019, 20:47eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 20:27eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 20:01eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

4 stycznia 2019, 19:59eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

4 stycznia 2019, 13:29eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***(4 z 365)

14 grudnia 2018, 18:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st wiem