implozja

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 15 tek­stów.

apogeum

lu­bię to słowo bar­dziej niż szczy­ty
bo skry­wa w so­bie niena­macal­ność

a wol­ność
to nic trwałego
zgaszo­na lampka
w cichej przestrzeni
przyczy­na - sku­tek

i tyl­ko Por­tret Do­riana Graya
pot­ra­fi pa­na dziw­ne milczenia
po­mieścić w przes­trze­ni

ra­my drewnianej 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 października 2012, 22:14

W le­sie gu­bią się na­wet drzewa. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 czerwca 2012, 15:47

Światłocienie

Wiatr wes­tchnień słońce z nieba mi zdmuchnął
Znów wie­czo­rami chłod­niej­sze mam dłonie
To niep­rawda, że oczy mam smutne
Gdy tulę myśli, które krążą koło mnie

Cza­sem cień twój pod po­wieka­mi przemknie
Cza­sem uśmiech w ok­nach pus­tych zapali
Ale to niep­rawda, że tęsknię...
Do słów, które sma­kowałeś ustami

Ciem­no już, ćmy upar­cie pat­rzą z wyrzutem
Trze­potem skrzy­deł proszą, by im światło zapalić
Głupie! Nie wiedzą, że cieni tych smutkiem
Zdołam jeszcze im skrzydła ocalić! 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 16 marca 2011, 14:14

***

i co z te­go że tęskniłam
prze­cież mogłam

od ra­zu po­sypać głowę popiołem
ku­pić bu­kiet konwalii
i uda­wać że to od ciebie
za­parzyć dwie małe czarne
i przecze­kać dłuższy kwad­rans studencki

cza­sem boję się swoich wierszy
ob­nażają mnie do reszty

nie na­zywaj mnie poetką
nie wiesz
ale dziś poetów pa­li się żywcem 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 10 marca 2011, 21:45

rozproszenie

nie py­taj czy czekałam
bo cze­kają ci 
co nie wiedzą na co

ja tyl­ko stałam
przy oknie
pat­rząc jak słońce
ze wstydu
ob­le­wa się rumieńcem

i tak mnie noc zastała
o zmie­rzchu bez powiek 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 7 marca 2011, 21:50

Dusza nie wychodzi na fotografii. 

cytat dnia z 20 lutego 2009 roku
zebrał 236 fiszek

Po­wiedz mi, że się boisz, uwierzę, że jesteś. 

cytat dnia z 5 marca 2009 roku
zebrał 79 fiszek

Ból jest pęka­niem sko­rupy, pod którą kry­je się zrozumienie. 

cytat dnia z 2 lutego 2017 roku
zebrał 24 fiszki

To nie ludzie ule­gają zep­su­ciu. To psu­je się w nich człowiek. 

cytat
zebrał 46 fiszek

Gdy ot­worzysz oczy wy­daje ci się już, że widzisz. 

cytat dnia z 28 listopada 2009 roku
zebrał 190 fiszek
Pozostałe zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Johann Wolfgang Goethe

Użytkownicy
A B C
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]