8 w poziomie...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 103 tek­sty.

im więcej po so­bie po­zos­ta­wię, tym bar­dziej cały odejdę 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 lutego 2016, 21:38

Słowo 'pra­wie' zos­tało wy­myślo­ne przez Syzyfa
bo wszys­tko ob­ra­cało się prze­ciw­ko niemu.

Dedykowane 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 maja 2015, 23:31

Cze­kam na ko­goś, kto nie będzie chciał cze­kać ani jed­ne­go dnia... 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 8 maja 2015, 00:52

Wychodzę za mąż, zaraz wracam

ni­by wier­sz , ni­by nie

od nies­kończo­ności
dzieli nas już tylko
parę godzin

i wątpliwości
o których milczą
dwa końce łóżka 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 22 grudnia 2014, 22:41

list do JM 15.10.2014

x+2=4
jed­no równa­nie z jedną niewiadomą ma jed­no roz­wiąza­nie. Można je roz­wiązać ma­tema­tycznie czy­li x=4-2 czy­li x=2. Lub me­todą prób i błędów pod­sta­wiając za x ko­lej­ne liczby i w końcu trafimy.

x+2*y=7
jed­no równa­nie z [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 15 października 2014, 19:23

Jeśli wszys­tko właśnie się wa­li, łap za ka­wałki. Zbu­dujesz z nich coś wielkiego. 

anegdota dnia z 22 sierpnia 2014 roku
zebrała 21 fiszek • 30 czerwca 2014, 00:16

Niektórzy wyp­ro­wadzają nas z niejas­ności w ciemność. 

myśl dnia z 22 czerwca 2014 roku
zebrała 94 fiszki • 17 stycznia 2012, 19:33

Są tyl­ko dwie pew­ne rzeczy: is­tnienie i nieis­tnienie. Is­tniejąc, nie wiemy nic o nieis­tnieniu, nie is­tniejąc, nie zda­jemy so­bie spra­wy z istnienia.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 maja 2014, 13:51

Dzieci zaczy­nają od te­go, że kochają swoich rodziców. Po pew­nym cza­sie sądzą ich. Rzad­ko kiedy im wy­baczają.

Chil­dren be­gin by lo­ving their pa­ren­ts; af­ter a ti­me they jud­ge them. Ra­rely, if ever, do they for­gi­ve them. (ang.) 

cytat dnia z 16 marca 2014 roku
zebrał 45 fiszek

Znów zag­niata łzy,
jak długo chus­ta sucha,
końca nie widać. 

haiku
zebrał 12 fiszek • 12 listopada 2013, 22:28
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Smurf007

Użytkownicy
R S T
Aktywność

25 kwietnia 2019, 17:11sand wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

7 września 2018, 17:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 22:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 12:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 01:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 18:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 02:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 01:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 19:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 17:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość