Woody Allen

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

Dwie ko­biety spędzają wcza­sy w pen­sjo­nacie. Jed­na mówi: "ja­kie tu mają niedob­re jedze­nie", a dru­ga do­daje: "no i w do­dat­ku ta­kie małe por­cje." To sa­mo myślę o życiu. Jest pełne bólu, cier­pienia i nie­szczęść, a na do­datek tak szyb­ko przemija. 

cytat dnia z 26 lutego 2013 roku
zebrał 161 fiszek

Bi­sek­sualizm? Niewątpli­wie pod­wa­ja two­je szan­se na so­bot­nią randkę.

Bi­sexuali­ty im­me­diate­ly doub­les your chan­ces for a da­te on Sa­tur­day night. (ang.) 

cytat
zebrał 158 fiszek

Nieśmier­telność jest bar­dzo łat­wa do osiągnięcia. Wys­tar­czy nie umierać. 

cytat dnia z 27 listopada 2012 roku
zebrał 179 fiszek

Mo­je życie jest żałos­ne. Os­tatni raz byłem w ko­biecie zwie­dzając Sta­tuę Wolności. 

cytat dnia z 2 listopada 2012 roku
zebrał 278 fiszek

Co zro­bisz, gdy ktoś ci przys­ta­wi nóż do szyi, a ty aku­rat dos­ta­niesz czkawki? 

cytat dnia z 2 lipca 2017 roku
zebrał 302 fiszki

Mężczyznę można „wy­kas­tro­wać” jed­nym zda­niem: wolę, abyś był moim przy­jacielem niż kochankiem. 

cytat dnia z 29 stycznia 2009 roku
zebrał 521 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Woody Allen

Użytkownicy
L M N
Aktywność

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam

5 lipca 2015, 19:06tom8grab sko­men­to­wał tek­st Niedopowiedzenia są naj­większą za­gadką.