W moim stylu:)

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 26 tek­stów.

Nig­dy nie cze­kaj na coś, co sa­mo nie przyjdzie. 

myśl dnia z 18 czerwca 2016 roku
zebrała 10 fiszek • 21 lipca 2013, 21:50

A sko­ro wiesz i jeśli pa­miętasz
Nie każde py­tanie od­po­wiedź wszak ma
To wiedz też pa­miętaj co­kol­wiek się stanie
Nie mu­sisz, bo nie chcesz od­po­wie­dzi znać... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 lipca 2016, 10:46

Mi­nuta jest war­ta ty­le, ile jej poświęcisz czasu. 

myśl dnia z 26 lutego 2015 roku
zebrała 37 fiszek • 25 lutego 2015, 13:57

Co to jest pe­nis ?

Mężczyz­na w wiel­kim skrócie. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 31 lipca 2014, 21:47

Ma­li chłop­cy lecą na sa­mocho­dy, małe dziew­czyn­ki na lalki.
Du­zi chłop­cy lecą na lal­ki, duże dziew­czyn­ki — na samochody. 

myśl dnia z 4 maja 2014 roku
zebrała 120 fiszek • 31 stycznia 2011, 20:30

Z dwoj­ga złego, to le­piej wejść ko­muś w drogę niż w dupę... 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 16 stycznia 2014, 17:58

Nie zaw­sze jest dob­ry...
Spra­wuje władzę nad na­mi, gdy nie do­pie­szcza i kłuci nas z rzeczywistością.
Na pozór ni­komu uda­je się w naszą scieżkę życia, która gdy zachwiana za­biera nam lep­sze chwile...
Jest jak [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 30 listopada 2013, 00:01

twarze miłości

za­kochała się
jak z bicza strzelił
bez maski
jej nie kręcił. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 listopada 2013, 00:14

Pa­ra­dok­sem życia jest to, że nig­dy do końca nie na­leży do Ciebie
i nig­dy nie jest ni­ko­go więcej jak tyl­ko Two­je. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 3 marca 2013, 15:04

nie in­te­resu­je mnie to co mówisz, cieka­wi mnie to o czym milczysz 

aforyzm dnia z 27 lutego 2012 roku
zebrał 287 fiszek • 22 sierpnia 2010, 09:00
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
R S T
Aktywność

16 października 2018, 07:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st tak

16 października 2018, 07:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którzy zaz­wyczaj pra­cują [...]

16 października 2018, 07:38sprajtka sko­men­to­wał tek­st Polityka jest jak re­ligia.Tu [...]

16 października 2018, 07:36sprajtka sko­men­to­wał tek­st kiedyś się zmarło

16 października 2018, 07:32sprajtka sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...  

15 października 2018, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...  

14 października 2018, 22:17yestem sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...  

14 października 2018, 17:52danioł sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...  

13 października 2018, 21:04Gaia sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...  

13 października 2018, 16:21Bujak Bo­gusław sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...