wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1012 tek­stów.

teoria ciała

miłość

zbyt cierpką
do­tykam

z podziwem

przed każdym kęsem
do szpiku

wyobraźni

ucząc siebie
s m a k u do granic

Ciebie 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 2 marca 2018, 20:53

* * *

nie chciałbym nigdy
wy­cierać tych oczu
złamać niewinności

ani przysłaniać sobą słońca
na sa­mouwiel­bienie cho­rym kwiatom

ani spłonąć żywcem
na rękach mat­ki umierać

zbyt wiele lęków a skro­nie tyl­ko dwie
wie­czor­ne spoj­rze­nie w nieboskłon wtopione

za­pew­niam iluzję samotności
na­dal tak bar­dzo będąc 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 marca 2018, 22:30

atlantyda

jak śmiała pow­stać z mar­twych
fal po ty­lu latach
miała za­tonąć prze­cież w morzu
głupo­ty krwi i alkoholu
nie uwie­rzyła w dzieci swoich
mar­ność i plugawość
zna­lazła włas­ne ge­ny w wielkich
których matką według dokumentów
był indianin
kto jej pomaga
sko­ro wszys­tkich ma­my prze­cież w ręku
jak długo można czekać
by się kłam­stwo stało wreszcie prawdą
żeby od­dała swym sąsiadom
wiary nadziei i miłości prochy
i poszła na dno
gdzie jej miejsce
pośród mułu zapomnienia
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 marca 2018, 00:37

Powroty

Kiedy wra­cam niepom­na na urazy
i ludzkie obłud­ne i gorzkie słowa
za­mieram z obawą w sercu
czy pa­mięć co złe wy­mazać zdoła...

Czy ścieżki tu naznaczone 
i śla­dy tak wielu serc tu spisane 
ochro­nią to wszys­tko co dziś 
we [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2018, 14:35

na ulicy dwa

zos­tałaś choć byłaś silniejsza

te­raz owi­jam sa­mot­ność w bez­sensow­ne zakupy
i długie spacery

a mój je­dyny kon­takt z drugim
sta­nowi dłoń na przejściu dla pieszych

nie pot­ra­fię za­bić te­go w sobie
masz we mnie dar­mową kwaterę
jak igła w poduszce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 marca 2018, 19:07

Słońce...

Nie ważne
czy zachwieję się
od nad­miaru trosk
czy połknę za dużo łez

Pot­ra­fisz doskonale
wpleść w zwykłe dni
od­ro­binę słońca
które no­sisz na ustach

Dla­tego uwielbiam
trwać przy Tobie
bo jes­teś zawsze
na­wet w nie pogodę...


08.03.2018 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2018, 19:14

Cie~pło

prze­nikam każdą zaszep­taną noc
naj­ciem­niej­sze za­kamar­ki zapląta­nia
gdy cienie dłoni otu­lają twarz

zag­ry­zam na krawędzi sny
cen­niej­sze od wszys­tkich bogactw

wciąż szu­kając w so­bie
mi­lion po­wodów na nie 

lecz to ja­wa trwo­ni chwi­le
jak czu­le składa­ne pocałunki
na jej us­tach

zim~no 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2018, 21:59

Wzrastamy upadając w sobie.

do­sięga mnie sil­ne przeświad­cze­nie
roz­człon­ko­wania na pierwotność
miażdżącej ut­ra­ty w za­ciszu serca

choć prze­nikasz doszczętnie cząsteczki
już tyl­ko bez­wied­nie daję ci poz­wo­lenie
na zer­wa­nie spoj­rzeń od­chodze­niem

a gdy każdej do­bie ob­ce zapomnienie
ska­zuje na niekończące stroskanie
po­zos­ta­jemy naj­bliżej do gra­nic i poza 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 marca 2018, 22:36

Nie( ma)

Nig­dy mnie nie było
nie is­tniałam
na­wet w snach
mój ob­raz
roz­proszyło światło
jes­tem cieniem
mało znaczącym epizodem
ulotną chwilą
za­topioną w obec­ności
twoich słów


Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 marca 2018, 11:23

Nic optymistycznego, choć wiosna tuż, tuż

Gdy świt wsta­je, śmierć
kładzie się się spać.
Sak­so­fon tkli­wie łka,

A, Bóg...
Bóg nie kle­pie pocieszajaco
po ra­mieniu, nie ociera łez,

I tyl­ko słońce trzy­ma się
kur­czo­wo li­ni horyzontu

Z parapetu
poz­biera­nych kil­ka słów
mil­czących niczym
niemy film
...

Za­mil­knę i ja.
wraz z nim 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 marca 2018, 10:19
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Aktywność

14 marca 2018, 00:38Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 21:09yestem sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 13:20Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 09:52carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 09:35kati75 sko­men­to­wał tek­st ***